Beschikking pensioenvervangende uitkeringen Ambonezen

De Minister van Maatschappelijk Werk,

Besluit:

Artikel

1

Aan de hier te lande verblijvende

  • a.

    gewezen K.N.I.L.-militairen van niet-Nederlandse nationaliteit, en

  • b.

    nagelaten betrekkingen van zodanige militairen van niet-Nederlandse nationaliteit,

    die in 1951 in groepsverband naar Nederland zijn gekomen en in de zorg van het Commissariaat van Ambonezenzorg zijn of zijn geweest, kan, voor zover aan hen volgens de op hen toepasselijke Indische militaire pensioenvoorschriften een pensioen, weduwenpensioen of wezenonderstand is of zou kunnen zijn toegekend en zij daarop jegens de Republiek Indonesië aanspraak kunnen maken, met ingang van het tijdstip, waarop die aanspraak bestaat, doch niet eerder dan te rekenen van 1 januari 1964, tot wederopzeggens worden uitbetaald een periodieke uitkering, overeenkomende met dat pensioen, weduwenpensioen of die wezenonderstand, vermeerderd met alle daarbij behorende bijkomstige betalingen en verminderd met de toe te passen inhoudingen, beperkingen en kortingen, een en ander overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen.

Artikel

2

Aan de hier te lande verblijvende nagelaten betrekkingen van niet-Nederlandse nationaliteit van de in artikel 1, sub a, bedoelde militairen kan, voor zover zij volgens de Indische militaire voorschriften jegens de Republiek Indonesië aanspraak kunnen maken op weduwenpensioen of wezenonderstand, met ingang van het tijdstip, waarop die aanspraak bestaat, doch niet eerder dan te rekenen van 1 januari 1964, tot wederopzeggens worden uitbetaald een periodieke uitkering, overeenkomende met dat weduwenpensioen of die wezenonderstand, vermeerderd met alle daarbij behorende bijkomstige betalingen en verminderd met de toe te passen inhoudingen, beperkingen en kortingen, een en ander overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen.

Artikel

3

Op de uitkeringen, bedoeld in de voorgaande artikelen, kunnen vorderingen van de overheid in mindering worden gebracht.

Artikel

4

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, kan worden aangehaald als: Beschikking pensioenvervangende uitkeringen Ambonezen.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, M. Klompé