Besluit van 28 mei 1963, tot toepassing van artikel 14 der Warenwet (Stb. 1935, 793) op gasslang

Gasslangbesluit (Warenwet)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 april 1963, Directie Volksgezondheid, afd. Gezondheidsbescherming, no. 56181;
Gelet op artikel 14 der Warenwet (Stb. 1935, 793);
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 10 oktober 1959, no. 8220/(24)15 en van 28 augustus 1962, no. 9345/ (24)1;
De Raad van State gehoord (advies van 8 mei 1963, No. 43);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 mei 1963, Directie Volksgezondheid, Afdeling Gezondheidsbescherming, No. 58664;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

De in artikel 1 bedoelde artikelen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • a.

  deugdelijk van samenstelling en constructie zijn;

 • b.

  in deugdelijke toestand verkeren;

 • c.

  bestaan uit rubber met of zonder weefsellagen;

 • d.

  indien en voorzover zij uit rubber zonder weefsellagen bestaan, voldoen aan de eisen, gesteld in de norm NEN 5658 van december 1971, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut;

 • e.

  indien en voorzover zij uit rubber met weefsellagen bestaan en

  • -

   bestemd zijn voor aardgas, voldoen aan de eisen gesteld in de norm NEN 3277 van december 1976, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut;

  • -

   bestemd zijn voor butaangas en propaangas, voldoen aan de eisen, gesteld in de norm NEN 5654 van juli 1980, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut.

Artikel

3

Voor de beoordeling, of gasslang aan het bepaalde in artikel 2 voldoet, kan van het onderzoek door speciale deskundigen worden gebruik gemaakt.

Artikel

3a

Vervallen

Artikel

4

Het Gasslangbesluit (Warenwet) (Stb. 1956, 612) wordt ingetrokken.

Artikel

5

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Gasslangbesluit (Warenwet).

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G. J. M. VELDKAMP.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.