Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer landbouwgoederen 1981

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 13 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, op artikel 5 van de Invoerbeschikking landen 1981 c.q. het Invoerbesluit landen 1981, op artikel 4 van de In- en uitvoerbeschikking koffie 1980 c.q. het In- en uitvoerbesluit koffie 1980 en op artikel 5 van de In- en uitvoerwet;

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bepaalde bij deze beschikking wordt verstaan onder ambtenaar: een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen, en wordt met landbouwgoederen gelijkgesteld: koffie.

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Aan de in het vorige artikel bedoelde vrijstellingen is het voorschrift verbonden, dat de betrokken invoer of uitvoer in overeenstemming moet zijn met de desbetreffende communautaire voorschriften en dat de ter zake van die invoer of uitvoer door de ambtenaar gegeven aanwijzingen zijn opgevolgd.

Artikel

4

Indien en voorzover een verleende voorwaardelijke vrijstelling wegens misbruik of niet-nakoming van de gestelde voorwaarden is vervallen ofwel daarvan is afgezien geldt voor de berekening van de heffing als dag van invoer met betrekking tot de ingevoerde goederen:

de dag die als zodanig is vastgesteld met toepassing van het bepaalde in artikel 7 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, dan wel - indien sedert die dag het tarief van de ter zake van de invoer van het ingevoerd goed vastgestelde heffing is gewijzigd - de dag waarop voor het goed het hoogste tarief van kracht was dat heeft gegolden sedert de dag van invoer.

Artikel

5

Bij gebreke van desbetreffende communautaire voorschriften wordt aan de vrijstelling het voorschrift verbonden dat de betreffende invoer of uitvoer in overeenstemming moet zijn met een naar het oordeel van de ambtenaar verantwoorde uitvoering van het bij deze beschikking bepaalde.

Artikel

6

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer landbouwgoederen 1981.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn

Bijlage

van de Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer landbouwgoederen 1963-I

I

In- en uitvoeren door diplomatieke vertegenwoordigingen, diplomatieke en consulaire ambtenaren e.d.

 • a.

  De invoer van:

  • 1.

   landbouwgoederen, voor persoonlijk gebruik medegevoerd door vreemde staatshoofden;

  • 2.

   voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen, ingevoerd door in Nederland geaccrediteerde diplomatieke zendingen en vertegenwoordigingen;

  • 3.

   voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen, geadresseerd aan of verzonden door internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen;

  • 4.

   voor persoonlijk gebruik bestemde landbouwgoederen van in Nederland hun functie uitoefenende:

   • a)

    diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit;

   • b)

    personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen;

   een en ander voor zover deze landbouwgoederen met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

 • b.

  De uitvoer van:

  • 1.

   landbouwgoederen, voor persoonlijk gebruik medegevoerd door vreemde staatshoofden;

  • 2.

   landbouwgoederen, verzonden door Hoofden van in Nederland geaccrediteerde diplomatieke zendingen en vertegenwoordigingen;

  • 3.

   voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen, uitgevoerd door de Nederlandse Regering ten gebruike van Nederlandse diplomaten en consuls in het buitenland;

  • 4.

   voor officieel gebruik bestemde landbouwgoederen, geadresseerd aan of verzonden door internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen;

  • 5.

   voor persoonlijk gebruik bestemde landbouwgoederen van in Nederland hun functie uitoefenende:

   • a)

    diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit;

   • b)

    personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen.

II

Didactisch materiaal

De invoer en uitvoer van didactisch materiaal, voor zover dit materiaal bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht wordt toegelaten.

III

Grafkransen e.d.

De invoer en uitvoer van:

 • 1.

  bloemen, dienende tot versiering van doodkisten waarin lijken, en urnen waarin as van lijken worden vervoerd;

 • 2.

  bloemen en grafversieringen bestemd om op graven of gedenktekens te worden neergelegd of aangebracht, voor zover zij naar het oordeel van de ambtenaar niet als handelsgoederen aan te merken zijn.

IV

Landbouwgoederen voor militaire begraafplaatsen

 • a.

  De invoer van landbouwgoederen, door daartoe ingestelde organisaties benodigd voor de aanleg, de inrichting of het onderhoud van militaire begraafplaatsen of gedenktekens, voor zover deze landbouwgoederen met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

 • b.

  De wederuitvoer van de onder a bedoelde landbouwgoederen, voor zover deze tevoren door de aldaar bedoelde organisaties werden ingevoerd.

V

Geschenk- en toeristenzendingen

 • a.

  De invoer en uitvoer van geschenkzendingen bestemd voor resp. verzonden door het Nederlandsche Roode Kruis, de Stichting 1940–1945 en andere, door de ambtenaar als soortgelijk aangemerkte, Nederlandse instellingen, mits met de zendingen uitsluitend menslievende doeleinden worden nagestreefd.

 • b.

  De invoer en uitvoer van andere dan de onder a bedoelde geschenkzendingen, zomede de uitvoer van toeristenzendingen, een en ander tot een waarde van f 750,–, zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • 1.

   Onder geschenkzendingen worden te dezen verstaan gratis zendingen van niet-commerciële aard, die uitsluitend met het oog op familie- of vriendschapsbanden dan wel met liefdadige oogmerken plaatsvinden.

  • 2.

   Onder toeristenzendingen worden te dezen verstaan zendingen door of ten behoeve van buitenlandse toeristen van landbouwgoederen, door hen met niet-commerciële oogmerken hier te lande aangekocht en niet als reisbagage medegenomen.

  • 3.

   Bij uitvoer mogen de zendingen:

   • a)

    niet inhouden: bloembollen, bloem- en boomkwekerijprodukten;

   • b)

    van voedings- en genotmiddelen niet meer dan 5 kg van dezelfde soort inhouden.

  • 4.

   Op de buitenverpakking van de zendingen moet duidelijk zijn aangegeven: „Geschenkzending” resp. „Toeristenzending”.

VI

Huwelijksuitzetten en -geschenken

De invoer en uitvoer van landbouwgoederen, behorende tot huwelijksuitzetten en huwelijksgeschenken, bestemd voor uit het buitenland komende personen, die met ingezetenen in het huwelijk treden resp. voor personen die naar het buitenland vertrekken of vertrokken zijn om in het huwelijk te treden met aldaar wonende personen, een en ander onder de navolgende bepalingen:

 • 1.

  Onder deze vrijstelling worden uitsluitend begrepen landbouwgoederen van zodanige aard, gezamenlijke hoeveelheid en waarde, als waarvan in verband met de maatschappelijke welstand der echtgenoten in redelijkheid is aan te nemen, dat zij bestemd zijn om deel te blijven uitmaken van de inboedel van het echtpaar.

 • 2.

  Voedings- en genotmiddelen worden onder deze vrijstelling slechts begrepen voor zover zij, wat aard en hoeveelheid aangaat, naar het oordeel van de ambtenaar vallen aan te merken als normale bestanddelen van een huwelijksuitzet.

 • 3.

  De invoer resp. uitvoer mag niet later dan 3 maanden na het sluiten van het huwelijk geschieden.

VII

Verhuisboedels

De invoer en uitvoer van verhuisboedels, zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Onder deze vrijstelling worden uitsluitend begrepen landbouwgoederen, die naar het oordeel van de ambtenaar als tot een verhuisboedel behorende vallen aan te merken.

 • 2.

  Bedrijfsvoorraad valt niet onder deze vrijstelling; bij uitvoer valt ook bedrijfsuitrusting er buiten.

VIII

Goederen uit nalatenschappen

 • a.

  De invoer van in het buitenland uit nalatenschappen verkregen landbouwgoederen, voor zover deze met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

 • b.

  De uitvoer van landbouwgoederen, door niet-ingezetenen uit nalatenschappen verkregen; onder nalatenschappen worden te dezen niet begrepen handels- en bedrijfsvoorraden of bedrijfsinventarissen.

IX

Ren- en sportpaarden e.d.

De tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer zomede de wederuitvoer en de tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van ren- en sportpaarden en andere dieren, een en ander benodigd voor de deelneming aan wedstrijden of sportmanifestaties, voor zover deze dieren met vrijstelling aan invoerrecht worden toegelaten.

X

Jachtbenodigdheden e.d.

De invoer van door jagers tijdens de jacht verkregen wild.

XI

Grenslanderijen

 • a.

  De tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer, zomede de wederuitvoer en de tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van:

  • 1.

   in de grensstreek gebruikte rij- en trekdieren;

  • 2.

   paarden en vee, door personen bij wie grenslanderijen in gebruik zijn, op grenslanderijen ter weide gebracht;

  • 3.

   paarden en vee, door personen bij wie grenslanderijen in gebruik zijn ingevoerd resp. uitgevoerd voor het dekken of om te worden beslagen, gewogen, gedekt of verzorgd.

 • b.

  De invoer en uitvoer van:

  • 1.

   landbouwgoederen geteeld op grenslanderijen;

  • 2.

   jonge dieren, geboren uit paarden en vee als bedoeld onder a sub 2;

  • 3.

   melk, afkomstig van vee als bedoeld onder a sub 2;

  • 4.

   zaai- en pootgoed, bestemd voor grenslanderijen;

  • 5.

   sperma, bestemd voor de inseminatie van op grenslanderijen ter weide gebrachte runderen;

XII

Reisbagage

De invoer en uitvoer door reizigers van reisbagage; onder deze vrijstelling worden uitsluitend begrepen landbouwgoederen die naar het oordeel van de ambtenaar als reisbagage vallen aan te merken.

XIII

Landbouwgoederen welke in verband met hun bijzondere aard of bestemming geacht kunnen worden voor het handelsverkeer van geen betekenis te zijn

De invoer en uitvoer van landbouwgoederen welke in verband met hun bijzondere aard of bestemming geacht kunnen worden voor het handelsverkeer van geen betekenis te zijn, een en ander voor zover deze landbouwgoederen bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

XIV

Circusbenodigdheden

De tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer, zomede de wederuitvoer en de tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van dieren, behorende tot circussen, en van het voor deze dieren bestemde voeder, hetwelk bij dezelfde gelegenheid wordt in- of uitgevoerd, voor zover deze dieren en dat voeder bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

XV

Landbouwgoederen voor tentoonstellingen

De tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer, zomede de wederuitvoer en de tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van landbouwgoederen, bestemd voor tentoonstellingen en soortgelijke manifestaties, voor zover zij bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

XVI

Handelsmonsters

Onder handelsmonsters worden te dezen verstaan landbouwgoederen, die naar het oordeel van de ambtenaar als handelsmonsters vallen aan te merken.

 • a.

  De invoer en uitvoer van handelsmonsters, voor zover de waarde niet meer bedraagt dan f 225,– per zending.

 • b.

  De tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer, zomede de wederuitvoer van verzamelingen handelsmonsters, voor zover daarvoor bij de invoer vrijstelling van invoerrecht wordt verleend.

 • c.

  De tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van verzamelingen handelsmonsters door in Nederland woonachtige handelsreizigers, fabrikanten en handelaren, voor zover daarvoor bij de wederinvoer vrijstelling van invoerrecht wordt verleend.

XVII

Misgezonden landbouwgoederen

De wederinvoer resp. wederuitvoer van landbouwgoederen met het uitsluitende doel een door een vervoeronderneming bij de voorafgaande uitvoer resp. invoer gemaakte fout te herstellen, voor zover deze landbouwgoederen bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten.

XVIII

Nagezonden landbouwgoederen

De invoer en uitvoer van landbouwgoederen van bijkomstige aard, waarvan ten genoegen van de ambtenaar wordt aannemelijk gemaakt dat zij behoren bij kort tevoren ingevoerde resp. uitgevoerde landbouwgoederen doch abusievelijk of ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet daarbij werden gevoegd.

XIX

Benodigdheden bij vervoer van dieren

De invoer en uitvoer van voeder en vervoersbenodigdheden, in te voeren resp. uit te voeren dieren vergezellende, in soorten en tot hoeveelheden die naar het oordeel van de ambtenaar als normaal vallen aan te merken.

XX

Provisie aan boord van schepen en luchtvaartuigen c.q. aanwezig in restauratierijtuigen

 • a.

  de tijdelijke invoer onder voorwaarde van wederuitvoer en de wederuitvoer van provisie aan boord van zee- of binnenschepen en luchtvaartuigen, voor zover deze bij de invoer met vrijstelling van invoerrecht wordt toegelaten, zomede de invoer van zich aan boord van bedoelde vervoermiddelen bevindende provisie, welke kennelijk eerder is uitgevoerd.

 • b.

  De invoer van provisie, door de opvarenden te gebruiken aan boord van zee- of binnenschepen en luchtvaartuigen tijdens het verblijf hier te lande, voor zover de aard en hoeveelheden naar het oordeel van de ambtenaar in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

 • c.

  De uitvoer van provisie, zich bevindende aan boord van zee- of binnenschepen en luchtvaartuigen, voor zover de aard en hoeveelheden naar het oordeel van de ambtenaar in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

 • d.

  De invoer en uitvoer van provisie, aanwezig in restauratierijtuigen van internationale treinen, voor zover de aard en hoeveelheden naar het oordeel van de ambtenaar in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

XXI

Provisie en andere landbouwgoederen voor in het buitenland verkerende Nederlandse schepen en luchtvaartuigen

De uitvoer van provisie en andere landbouwgoederen, door of in, opdracht van binnenlandse rederijen of luchtvaartmaatschappijen verzonden voor gebruik aan boord van haar in het buitenland verkerende zee- of binnenschepen resp. luchtvaartuigen, voor zover de aard en hoeveelheden naar het oordeel van de ambtenaar in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

XXII

Provisie en andere landbouwgoederen, door binnenlandse aannemingsmaatschappijen benodigd voor door haar in het buitenland uit te voeren werken

De uitvoer van door Nederlandse aannemingsmaatschappijen verzonden landbouwgoederen, voor gebruik in het buitenland ten behoeve van het zich aldaar bevindend personeel.

XXIII

Kleine zendingen

 • a.

  De invoer van zendingen tot een waarde van f 225,– zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • 1.

   De vrijstelling geldt slechts:

   • voor reclame-artikelen;

   • voor aan particulieren toegezonden goederen, voor zover deze naar het oordeel van de ambtenaar kunnen worden aangemerkt als niet bestemd te zijn voor wederverkoop.

  • 2.

   De zendingen mogen bruto niet meer wegen dan 5 kg.

 • b.

  De uitvoer van zendingen tot een waarde van f 225,– zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • 1.

   Op de buitenverpakking van de zendingen moet de inhoud daarvan duidelijk zijn aangegeven.

  • 2.

   De zendingen mogen:

   • a)

    niet inhouden: bloembollen, bloem- en boomkwekerijprodukten;

   • b)

    niet meer wegen dan 5 kg.

XXIV

Zeevis en garnalen

De invoer van:

 • a.

  zeevis of delen daarvan, vers, gekoeld, bevroren en/of gezouten, zomede van garnalen, vers, enkel gekookt in water en/of gekoeld, gevangen door in het binnenland gedomicilieerde vissersschepen en met de afslag als bestemming aangevoerd;

 • b.

  zeevis, vers of gekoeld, gevangen door niet in het binnenland gedomicilieerde vissersschepen en met de afslag als bestemming aangevoerd, voor zover bij verdrag is overeengekomen dat directe aanlandingen zijn toegestaan;

 • c.

  zeevis, vers of gekoeld, zomede van garnalen vers, enkel gekookt in water en/of gekoeld, in geval van noodaanlandingen door niet in het binnenland gedomicilieerde vissersschepen en met de afslag als bestemming aangevoerd.

XXV

Hoefijzerverkeer

De tijdelijke uitvoer onder voorwaarde van wederinvoer, zomede de wederinvoer van landbouwgoederen die over zee of over vreemd grondgebied van de ene naar de andere binnenlandse plaats worden vervoerd onder dekking van een z.g. kustpaspoort, mits de aangever in Nederland woonachtig of gevestigd is.

XXVI

Landbouwgoederen van binnenlandse herkomst

De wederinvoer van landbouwgoederen die herkend worden als tevoren tijdelijk te zijn uitgevoerd en bij hun wederinvoer met gehele vrijstelling van invoerrecht worden toegelaten, mits het voornemen tot wederinvoer bij de uitvoer op het douanedocument tot uitdrukking is gebracht.

Behoort bij de Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer landbouwgoederen 1981.

Mij bekend,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn