Wet van 27 juni 1963, houdende uitvoering van artikel 70 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is enige regelen te stellen nopens de uitvoering van artikel 70 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Definities

In deze wet wordt verstaan onder:

  • a.

    Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b.

    kolen en staal: kolen en staal als bedoeld in artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Trb. 1951, 82).

Artikel

2

Discriminatieverbod

Artikel

3

Publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen

Artikel

4

Verplichtingen van de vervoerders

Artikel

5

Controle

Artikel

6

Strafbepaling

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

7

Slotbepaling

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal".

Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, E. G. STIJKEL.
De Minister van Economische Zaken, J. W. DE POUS.
De Minister van Buitenlandse Zaken, J. LUNS.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.