Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961

Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961

De Minister van Justitie,
Gezien een schrijven van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gedateerd december 1963, kenmerk Directie W.J.A., 663/1625;

Besluit:

  • 1.

    Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de wet van 13 juli 1961, Stb. 218, houdende regelen tot bevordering van een goede toepassing van het afbetalingsstelsel (Wet op het Afbetalingsstelsel 1961), worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst.

  • 2.

    Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag na die harer bekendmaking.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
Y. Scholten