Besluit van 14 februari 1964, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening no. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1963, no. A-2/020324, Directoraat-Generaal van het Verkeer;
De Raad van State gehoord (adviezen van 4 december 1963, no. 88);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 februari 1964, no A-2/021668, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Inleidende bepalingen

Artikel

1

Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

de gebieden waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing zijn, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden en voorts de grondgebieden van de Republiek Finland, met inachtneming van het tweede lid van artikel 126 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden.

Artikel

2

Toepasselijkheid

§

2

Verstrekking gegevens

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van dit besluit, moeten volledig en naar waarheid worden verstrekt.

§

3

Vervoerdocumenten en administratievoorschriften

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Onze Minister is bevoegd in bijzondere gevallen op verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder d.

Artikel

9

§

4

Slotbepaling

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M. J. KEYZER.
De Minister van Justitie Y. SCHOLTEN.