Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet,

Besluit:

Artikel

1

De ambtenaren van de Veeartsenijkundige Dienst, bedoeld in de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet, zijn de directeur, de adjunct-directeur, de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van die dienst.

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal,
Patijn.