Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 6, 7 en 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938, alsmede op het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964,

Besluit:

§

1

Inleidende bepaling

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1.
‘Minister’:

de Minister van Landbouw en Visserij;

2.
‘besluit’:

het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964;

3.
‘haring’:

hetgeen hieronder in artikel 1 van het besluit wordt verstaan;

4.
‘certificaat’:

uitvoerkwaliteitscertificaat, als in artikel 2 bedoeld;

5.
‘keuring’:

keuring, als in artikel 9 van het besluit bedoeld;

6.
‘controledienst’:

de Dienst der Nederlandse Haringcontrole.

§

2

Certificaten en keuring

Artikel

2

Als bewijsstuk, als in artikel 10, sub c, van het besluit bedoeld, worden vastgesteld de door het hoofd van de controledienst uitgegeven uitvoerkwaliteitscertificaten, ingericht overeenkomstig de in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage A vervatte modellen.

Artikel

3

Artikel

4

Indien een ter keuring aangeboden zending haring niet voldoet aan de bij of krachtens de in de artikelen 3 en 4 van het besluit bedoelde verordeningen, vastgestelde eisen en regelen, wordt geen certificaat afgegeven.

Artikel

5

§

2a

Herkeuring

Artikel

5a

Artikel

5b

Artikel

5c

Artikel

5d

Vervallen

§

3

Controlevoorschriften

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

De exporteur is verplicht bij iedere zending gezouten haring een exemplaar voor aangever van het formulier nr. 68 te voegen, waarop in ieder geval moeten zijn vermeld:

  • a.

    de hoeveelheid uit te voeren gezouten haring, gesplitst naar de aantallen eenheden aan de hand van de soorten der verpakkingen, waaromtrent bij of krachtens de in artikel 4 van het besluit bedoelde verordening eisen en regelen zijn gesteld;

  • b.

    de aantekening ‘Verzoeke dit exemplaar na aftekening voor uitvoer terug te zenden aan de Dienst der Nederlandse Haringcontrole, te 's-Gravenhage’.

§

4

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Vervallen

§

5

Toepassing artikel 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938

Artikel

15

Voor de toepassing van het bij en krachtens het besluit bepaalde wordt onder haring mede begrepen geacht uit het buitenland afkomstige haring.

§

6

Slotbepaling

Artikel

16

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel

Bijlage

A

Model

I,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Model

II,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Model

III,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Model

IV,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Model

V,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Model

VI,

behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Bijlage

B

Model

, behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Bijlage

C

Model

, behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Voorzijde

Achterzijde