Besluit van 21 mei 1964, houdende uitvoering van artikel 74, tweede lid, van de Visserijwet 1963

Uitvoeringsbesluit ex artikel 74 Visserijwet 1963

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij a.i. van 10 maart 1964, no. J 638, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1964, no. 68);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 mei 1964, no. J 1050, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Gelden, voldaan ter zake van uitgereikte bescheiden, worden niet teruggegeven.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van het in werking treden van de Visserijwet 1963.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W. BIESHEUVEL.
De Minister van Justitie a.i., E. H. TOXOPEUS.