Besluit van 25 juni 1964, houdende wijziging van de taak van de departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat

Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 22 juni 1964, nr. 158175;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig

artikel

De zorg voor de zaken van de Afdeling Vaartuigen van het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gaat met ingang van 1 juli 1964 over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.

Onze Ministers van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer, en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Soestdijk,
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, V. G. M. MARIJNEN.
De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, P. BOGAERS.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. VAN AARTSEN.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.