Tussentijdse dividenddeclaraties bij beurstransacties

Tussentijdse dividenddeclaraties bij beurstransacties

Tussentijdse dividenddeclaraties bij beurstransacties

 • 1.

  De Vereeniging voor den Effectenhandel heeft mij medegedeeld, dat voor de Amsterdamse Effectenbeurs een systeem van vereenvoudigde afwikkeling van beurstransacties is ontwikkeld. Daartoe is opgericht de Effectenclearing NV. De afwikkeling van beurstransacties door de betrokken beursfirma’s zal, voor zover zij zich bij de clearing aansluiten, niet meer met de tegenpartij bij de transactie geschieden, maar met de Effectenclearing NV als centraal instituut.

 • 2.

  In verband met de invoering van de effectenclearing heeft de Vereeniging een methode ontworpen inzake de verrekening van dividendbelasting bij levering van aandelen, waarop tussen de datum van de affaire en die der levering dividend is gedeclareerd. Deze methode wijkt af van de in de aanschrijvingen van 28 februari 1945, nr. 2 (IB 37) en 8 december 1961, nr. B1/20592 (IB 296) neergelegde regelingen.

 • 3.

  In de nieuwe regeling, welke toepassing zal vinden in alle gevallen waarin cum-dividend verkochte aandelen ex dividend worden geleverd, ongeacht of de levering via danwel buiten de Effectenclearing NV om wordt afgewikkeld, worden twee groepen van transacties onderscheiden:

  Gewone transacties, waarbij door de eigenaar een aandeel cum-dividend wordt verkocht en een aandeel ex dividend wordt geleverd, terwijl het dividend ná de verkoop doch vóór de levering betaalbaar is geworden; de verkoper vergoedt via de commissionairs aan de koper het dividend.

  Baisse-transacties, waarbij door de verkoper een aandeel cum-dividend wordt verkocht zonder dat hij eigenaar was van het effect op de eerste dag van het betaalbaar zijn van het dividend en derhalve na het effect te hebben ingedekt een aandeel ex dividend levert; de verkoper-baissier vergoedt via de commissionairs aan de koper het dividend.

 • 4.

  Ik heb aan de Vereeniging medegedeeld, dat – zolang mij niet van misbruik blijkt en de uitvoering van de regeling nauwgezet plaatsvindt – door de belastingdienst in de hierna omschreven methode van afwikkeling met betrekking tot de verrekening van dividendbelasting bij levering van aandelen, waarop tussen de datum van de affaire en die der levering dividend is gedeclareerd, kan worden berust.

 • 5.

  Deze methode van afwikkeling behelst het volgende:

  • I.

   Gewone transacties

   • a.

    Ingeval een cliënt/verkoper van een aandeel cum dividend vóór de levering het dividend minus 15% dividendbelasting tezamen met een dividendnota heeft ontvangen, dient hij bij de levering van het aandeel ex dividend het door hem ontvangen netto dividendbedrag aan zijn commissionair of bank terug te betalen en de dividendnota te laten intrekken.

    Indien de commissionair of bank van een cliënt, die een aandeel cum dividend heeft verkocht, het dividendbewijs wel heeft verzilverd, doch zijn cliënt niet voor het netto-dividendbedrag heeft gecrediteerd, zal geen dividendnota worden opgemaakt.

   • b.

    De cliënt/koper van een aandeel cum dividend ontvangt van zijn commissionair of bank, ook – indien dat aandeel nog niet aan hem is geleverd – op de eerste dag van betaalbaar zijn van het dividend het dividendbedrag minus 15% dividendbelasting tezamen met een dividendnota.

   De commissionair of bank van die cliënt/koper dient, wanneer het gekochte aandeel wordt geleverd ex dividend, tevens het dividendbedrag minus 15% dividendbelasting te ontvangen van de commissionair of bank, die hem het aandeel heeft verkocht, tezamen met een ondertekende verklaring, vermeldende dat aan de clint/verkoper geen dividendnota is of zal worden uitgereikt.

  • II.

   Baisse-transacties

   • a.

    De commissionair of bank, die in opdracht van een cliënt een aandeel cum dividend heeft verkocht en na eerste het stuk te hebben ingedekt een aandeel ex dividend ontvangt en doorlevert, debiteert op de eerste dag van betaalbaar zijn van het dividend zijn cliënt voor het volle bedrag van het dividend. Bij de levering betaalt de verkopende commissionair of bank aan de commissionair of bank van de cliënt/koper echter een bedrag overeenkomende met 85% van het dividend.

   • b.

    De commissionair of bank van een cliënt, die een aandeel cum dividend heeft gekocht, geeft – ook in het geval dat het aandeel nog niet is geleverd – op de dag van betaalbaarstelling van het dividend aan zijn cliënt een dividendnota af en crediteert hem voor het bedrag van de vergoeding voor het dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting.

    De cliënten/kopers zullen de te hunnen laste als dividendbelasting ingehouden bedragen kunnen verrekenen met hun eventuele aanslagen in de inkomstenbelasting over het jaar, waarin de vergoedingen werden genoten.

   • c.

    De commissionair of bank van de cliënt/verkoper, die in het sub a omschreven geval zijn cliënt voor 100% van het dividendbedrag heeft gedebiteerd, vergoedt dit bedrag aan de commissionair of de bank van de cliënt/koper onder aftrek van 15% dividendbelasting en onder overlegging van een ondertekende verklaring, vermeldende dat het hier een vergoeding van dividend uit hoofde van een baisse-transactie betreft.

   • d.

    De commissionair of bank van de cliënt/verkoper verantwoordt de door hem ingevolge punt c als dividendbelasting ingehouden bedragen binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal, waarin door hem bedragen aan dividendbelasting zijn ingehouden, aan de Ontvanger der directe belastingen te Amsterdam.

   • e.

    De commissionair of bank van de cliënt/koper zendt de door hem ingevolge punt c ontvangen verklaringen binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal, waarin deze door hem zijn ontvangen, aan de Ontvanger der directe belastingen te Amsterdam.

  • III.

   Levering aan de Effectenclearing NV

   • a.

    Bij levering van een aandeel ex dividend aan de Effectenclearing NV handelt de commissionair of bank van de cliënt/verkoper als onder I of II aangegeven.

   • b.

    De Effectenclearing NV levert de door haar van een commissionair of bank van de verkoper ontvangen verklaringen bij de aflevering van het aandeel ex dividend niet aan de commissionair of bank van de cliënt/koper mede. De doorzending ingevolge punt II, e van de verklaring aan de Ontvanger der directe belastingen te Amsterdam wordt door de Effectenclearing NV bewerkstelligd.

   • c.

    De commissionair of bank, die voor een cliënt een aandeel cum dividend heeft gekocht en op de dag, waarop het aandeel ex dividend wordt genoteerd, in een te ontvangen positie staat tegenover de Effectenclearing NV, vergoedt op de eerste dag van betaalbaar zijn van het dividend aan zijn cliënt het door de Effectenclearing NV met hem verrekende dividendbedrag minus 15% dividendbelasting en maakt ter zake een dividendnota op.

   • d.

    Door de Effectenclearing NV wordt het netto dividendbedrag verrekend.

 • 6.

  Deze regeling vindt toepassing met ingang van 1 september 1964.

De aanschrijvingen van 28 februari 1945, nr. 2 (IB 37) en 8 december 1961, nr. B1/20592 (IB 296) kunnen na afsluiting van de aanslagregeling van het jaar 1964 uit het boekwerk worden verwijderd.