Besluit van 13 oktober 1964, houdende vaststelling van het Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 17 augustus 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, no. 290/664, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
De Raad van State gehoord (advies van 16 september 1964, no. 37);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 5 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, no. 361/664;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel

2

De verzekeraar verstrekt aan het orgaan de gegevens, bedoeld in artikel 13 dan wel artikel 13a, tweede en zesde lid, der wet. Door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kunnen voorschriften worden gegeven inzake de wijze van verstrekking van deze gegevens.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Het treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.

Onze Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. VAN AARTSEN.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.