Wet van 10 december 1964, houdende regelen inzake overheidsuitkeringen aan werkloze werknemers

Wet Werkloosheidsvoorziening

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg (Stb. 1944, E 79), waarop steunt de Sociale Voorziening (Stcrt. 1955, 77), in te trekken en in verband hiermede bij de wet regelen te stellen inzake uitkeringen aan werkloze werknemers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Artikel

1

Vervallen

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Vervallen

Artikel

5a

Vervallen

Artikel

5b

Vervallen

Artikel

5c

Vervallen

Hoofdstuk

II

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

7a

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Hoofdstuk

III

§

1

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

§

2

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

16a

Vervallen

Artikel

16b

Vervallen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

§

3

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Vervallen

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

§

4

Artikel

28

Vervallen

Artikel

28a

Vervallen

Artikel

29

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Hoofdstuk

IIIa

Artikel

30a

Vervallen

Artikel

30b

Vervallen

Artikel

30c

Vervallen

Artikel

30d

Vervallen

Artikel

30e

Vervallen

Artikel

30f

Vervallen

Artikel

30g

Vervallen

Artikel

30h

Vervallen

Artikel

30i

Vervallen

Hoofdstuk

IV

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Vervallen

Artikel

33

Vervallen

Artikel

34

Vervallen

Hoofdstuk

V

Artikel

35

Vervallen

Artikel

36

Vervallen

Artikel

36a

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Artikel

37

Vervallen

Artikel

38

Vervallen

Artikel

39

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Vergoeding van rijkswege aan de gemeente

Artikel

40

Artikel

40a

Vervallen

Artikel

40b

Vervallen

Artikel

41

Artikel

42

Hoofdstuk

VIII

Het verstrekken van inlichtingen aan het gemeentebestuur

Artikel

43

De werknemer is verplicht aan het gemeentebestuur, dat hem een uitkering heeft toegekend, onverwijld mededeling te doen van elke verandering van feiten en omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij tot intrekking of verlaging van de uitkering aanleiding kan geven.

Artikel

44

Artikel

45

De uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten zijn verplicht aan het gemeentebestuur of aan een daartoe schriftelijk door het gemeentebestuur gemachtigde persoon desgevraagd de inlichtingen te verschaffen, welke dat bestuur, onderscheidenlijk die persoon, ten behoeve van de uitvoering van deze wet nodig acht.

Hoofdstuk

IX

Artikel

46

Vervallen

Artikel

47

Vervallen

Artikel

48

Vervallen

Artikel

49

Vervallen

Artikel

50

Vervallen

Hoofdstuk

X

Artikel

51

Vervallen

Artikel

51a

Vervallen

Artikel

52

Vervallen

Artikel

53

Vervallen

Artikel

54

Vervallen

Artikel

55

Vervallen

Artikel

56

Vervallen

Artikel

57

Vervallen

Artikel

58

Vervallen

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G. M. J. VELDKAMP.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.