Eisen en reglement staatsexamens voor muziek

Eisen en reglement staatsexamens voor muziek

De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen,
Gelet op het advies van de regelingscommissie van de staatsexamens voor muziek van 30 november 1964, nr. B 6712,

Besluit:

 • 1.

  per 1 januari 1965 in te trekken de bestaande eisen en het reglement der staatsexamens voor muziek, vastgesteld bij beschikking dd. 25 juli 1949, nr. 98,507 I, afdeling Kunsten, Bureau M.D., laatstelijk aangevuld bij beschikking nr. 47871/1 K/MD, dd. 20 februari 1962;

 • 2.

  vast te stellen de eisen der staatsexamens voor muziek, zoals aangegegeven in bijlage I; *)De in de beschikking genoemde bijlagen I en II (de nieuwe eisen en het reglement) zullen over enige tijd gezamenlijk in een brochure, getiteld ‘Eisen en reglement Staatsexamens muziek’ bij de Staatsuitgeverij verkrijgbaar zijn. N.B. Voor de in de beschikking genoemde bijlage I (de nieuwe eisen) kan men zich voorlopig oriënteren in deel 2 van de publikatie ‘Het muziekvakonderwijs in Nederland’ (uitgegeven door de Staatsuitgeverij).

 • 3.

  vast te stellen het reglement der staatsexamens voor muziek, zoals aangegeven in bijlage II;*)De in de beschikking genoemde bijlagen I en II (de nieuwe eisen en het reglement) zullen over enige tijd gezamenlijk in een brochure, getiteld ‘Eisen en reglement Staatsexamens muziek’ bij de Staatsuitgeverij verkrijgbaar zijn. N.B. Voor de in de beschikking genoemde bijlage I (de nieuwe eisen) kan men zich voorlopig oriënteren in deel 2 van de publikatie ‘Het muziekvakonderwijs in Nederland’ (uitgegeven door de Staatsuitgeverij).

 • 4.

  te bepalen:

  • a.

   dat het reglement en de eisen, als bedoeld onder 2 en 3, van kracht zullen worden met ingang van 1 januari 1965, met dien verstande, dat aan hen, die daartoe de wens te kennen geven, nog in de examenperioden van 1965 en 1966 de gelegenheid wordt geboden het staatsexamen af te leggen volgens de eisen en regelingen, zoals die vóór 1 januari 1965 hebben gegolden;

  • b.

   dat bij voortzetting der examens volgens de nieuwe eisen alle voordien behaalde examenresultaten van kracht blijven;

  • c.

   dat herexamens, voortvloeiende uit een afgelegd examen volgens de eisen, zoals die hebben gegolden vóór 1 januari 1965, volgens diezelfde eisen kunnen worden afgelegd;

  • d.

   dat de nieuwe akte muziekonderwijs A, uitgereikt in de jaren 1965 of 1966, alleen dan toelating verschaft tot het gedeelte Bijzondere eisen B, indien met indiening van de puntenlijst aangetoond wordt, dat het examen in de algemene eisen is afgelegd volgens de bij deze beschikking ingestelde nieuwe eisen.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, L. J. M. van deLaar