Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

Als bureau, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt erkend de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging:

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, gevestigd te 's-Gravenhage,

waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 december 1964, nr. 5.

Artikel

2

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Financiën,
Voor de minister:
De directeur van het binnenlands geldwezen, G. L.Popken