Besluit van 13 april 1965, houdende instelling van een bedrijfschap voor de lederindustrie

Instellingsbesluit bedrijfschap lederindustrie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Economische Zaken van 3 februari 1965, nr. 51.150, ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hoofdafdeling Bedrijfsorganisatie en Ondernemingsraden;
Overwegende dat het wenselijk is, overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 30 oktober 1964 uit eigen beweging daartoe uitgebrachte advies, over te gaan tot de instelling van een bedrijfschap voor de lederindustrie;
De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 1965, nr. 50);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretarissen van 5 april 1965, nr. 5/.223, ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hoofdafdeling Bedrijfsorganisatie en Ondernemingsraden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

7

Artikel

8

Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit bedrijfschap lederindustrie.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, J. F. G. M. DE MEIJER.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, J. A. BAKKER.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.