Wet van 2 juni 1965, houdende vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van processen-verbaal van beslag

Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen 1964

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen inzake vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van processen-verbaal van beslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Toeziende voogden en toeziende curatoren zijn op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen verplicht toe te zien, dat de hypothecaire inschrijvingen tot zekerheid van het beheer van voogden en curatoren genomen, worden vernieuwd binnen de in artikel 1 gestelde termijn.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Financiën, W. L. G. S. HOEFNAGELS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.