Besluit van 15 juni 1965, houdende wijziging van de taak van de departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 14 juni 1965, nr. 162934;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig

artikel

De zorg voor de bevordering van de doelmatige verdeling van de woongelegenheid over de bevolking gaat met ingang van 15 juni 1965 over naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Soestdijk,
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. CALS.
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. VROLIJK.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, P. BOGAERS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.