Vrijstelling van dienstplicht voor jeugdige Politie-Ambtenaren

De Minister van Defensie,
Gezien het interimrapport van de Commissie dienstplichtvoorzieningen, waarbij, in verband met de personeelssituatie bij het Korps Rijkspolitie en de gemeentepolitiekorpsen, dienstplichtfaciliteiten worden aanbevolen ten behoeve van jeugdige politie-ambtenaren;
Gelet op het ter zake gevoerde overleg met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, De Jong