Wet van 31 juli 1965, houdende verhaal van uitkeringen of verstrekkingen, bij ongeval krachtens zijn rechtspositieregeling verleend aan personeel, waarvan de bezoldiging of de beloning ten laste komt van de openbare geldmiddelen, en aan de nagelaten betrekkingen van dat personeel

Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te treffen voor het verhaal van uitkeringen of verstrekkingen, bij ongeval krachtens zijn rechtspositieregeling verleend aan personeel, waarvan de bezoldiging of de beloning ten laste komt van de openbare geldmiddelen, en aan de nagelaten betrekkingen van dat personeel;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

In deze wet wordt onder ambtenaar verstaan:

  • a.

    degene, die uit hoofde van een dienstverhouding een bezoldiging of een beloning geniet, welke hetzij direct, hetzij ingevolge een subsidieregeling ten laste komt van de openbare geldmiddelen;

  • b.

    de dienstplichtige militair.

Artikel

2

Artikel

3

Hij die op grond van het bepaalde in artikel 2 wordt aangesproken, is tegenover het verhalend lichaam niet gehouden tot betaling van een hoger bedrag dan hij zou hebben moeten betalen, wanneer hij, bij ontbreken van de in artikel 2 bedoelde voorzieningen, door de getroffene of door diens nagelaten betrekkingen tot schadevergoeding was aangesproken.

Artikel

3a

De in artikel 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door het verhalend lichaam gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 76e van de Ziektewet dan wel in naar aard en strekking daarmee overeenkomende bepalingen van de op de ambtenaar van toepassing zijnde rechtspositieregeling bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de getroffene ten dienste zou hebben gestaan.

Artikel

3b

Overgangsbepaling in verband met artikel 3a

In gedingen aangevangen voor het van toepassing worden van artikel 3a bepaalt de rechter op verzoek van een van de partijen of ambtshalve een termijn waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voor zover nodig aan te passen aan artikel 3a. Stelt de rechter partijen tot een zodanige aanpassing in de gelegenheid, dan staat tegen die beslissing geen rechtsmiddel open; wijst de rechter een daartoe strekkend verzoek af, dan staat een rechtsmiddel daartegen slechts gelijktijdig met de einduitspraak open.

Artikel

4

Indien ten gevolge van een subsidie- of vergoedingsregeling de in artikel 2 bedoelde voorzieningen in feite ten laste komen van een of meer andere lichamen dan het lichaam dat tot verlening daarvan is gehouden, komt het verhaal aan dat andere lichaam of, aan elk voor een evenredig deel, aan die andere lichamen toe.

Artikel

5

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

6

Artikel

7

Deze wet kan worden aangehaald als "Verhaalswet ongevallen ambtenaren".

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Porto Ercole
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. CALS.
De Minister van Justitie a.i., J. CALS.
De Minister van Defensie a.i., J. CALS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.