Vaststelling modellen voor het formulier ten behoeve van de verstrekking van gegevens ingevolge het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Als modellen voor het formulier, waarop de gegevens van mondeling gesloten overeenkomsten betreffende vervoer van kolen en van staal moeten worden vermeld, worden, voor zover het betreft vervoer over de weg, vastgesteld:

 • a.

  het model, opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage;

 • b.

  een ingevolge artikel 139 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen goedgekeurd vervoeradres;

 • c.

  een ingevolge artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen goedgekeurd of voorgeschreven vervoerdocument.

Artikel

2

Als modellen voor het formulier, waarop de gegevens van mondeling gesloten overeenkomsten moeten worden vermeld, worden, voor zover het betreft vervoer over de binnenwateren, vastgesteld:

 • a.

  het model, opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage;

 • b.

  een ingevolge artikel 80 van het Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart goedgekeurd vervoeradres;

 • c.

  een ingevolge artikel 82 van het Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart goedgekeurde charterpartij;

 • d.

  een charterpartij of een cognossement, voor zover een dergelijk document bij het vervoer tussen Nederland en een ander land gebruikelijk is.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, S. A.Posthumus

Bijlage

OPGAVE VAN GEGEVENS INGEVOLGE HET UITVOERINGSBESLUIT VRACHTPRIJZEN VERVOER VAN KOLEN EN STAAL

Overeenkomst betreffende vervoer over de weg/vervoer te water 1Doorhalen wat niet van toepassing is

a. Vervoerondernemer

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr. ......................................................

{

plaats.......................................................................

{

telefoonnr................................................................

b. Opdrachtgever

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr........................................................

{

plaats.......................................................................

c. Geadresseerde

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr........................................................

{

plaats.......................................................................

d. Datum van afsluiting en geldigheidsduur der overeenkomst:......................................... .............................................................................................................................................

e. Aard der goederen:..................................................................................................

Betalend gewicht der goederen: .............................................................................kg

f. Plaats van lading:......................................................................................................

Plaats van lossing:.......................................................................................................

g. Afstand: ...............................km.

h. Vrachtprijs of wijze van berekening daarvan:................................................................. .............................................................................................................................................

i. Overige vervoervoorwaarden:......................................................................................... ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................

j. Datum waarop het vervoer wordt verricht:................................................................

of: Tijdvak waarin het voervoer wordt verricht:............................................................

k. Indien het vervoer wordt verricht in combinatie met rail-, weg- of watervervoer, moet dit hieronder worden vermeld.................................................................................................... .............................................................................................................................................

l. Indien de ondergetekende van mening is, dat art. 7 lid 1 d van het Uitvoeringsbesluit van toepassing is, hier te vermelden of deze opgave betreft de hoofdovereenkomst, dan wel een subcontract:

.....................................................................................................................................

Naar waarheid ingevuld

te.................................., de ..........................196....

(ondertekening)

Model 435