Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

Artikel

2

Als ambtenaar, aan wie de gegevens inzake overeenkomsten betreffende vervoer van kolen en staal per spoor, als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede, derde en vierde lid. van het Uitvoeringsbesluit moeten worden verstrekt, wordt aangewezen de Directeur-Generaal Goederenvervoer te 's-Gravenhage.

Artikel

3

Als ambtenaren, aan wie de gegevens inzake overeenkomsten betreffende vervoer van kolen en staal over de weg of over de binnenwateren, als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede, derde en vierde, vijfde en zesde lid, van het Uitvoeringsbesluit moeten worden verstrekt, worden aangewezen:

  • I.

    wat de ondernemers betreft die gevestigd zijn dan wel hun domicilie hebben in Nederland:de directeur-hoofdinspecteur.

  • II.

    voor wat betreft de ondernemers die gevestigd zijn in het buitenland: de Directeur-Generaal Goederenvervoer te 's-Gravenhage.

Artikel

4

Als ambtenaar, die op aanvraag mededeling doet dan wel inzage verleent aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke markt in kolen of staal, alsmede inlichtingen verstrekt als bedoeld in artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit, wordt voorzover betreft de door de vervoerondernemers verstrekte gegevens inzake overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit, aangewezen: de directeur-hoofdinspecteur als bedoeld in artikel 3, kolom I.

Artikel

5

Als ambtenaar, die op aanvraag mededeling doet dan wel inzage verleent aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke markt in kolen of staal, van de door de vervoerondernemers verstrekt gegevens, alsmede op aanvraag inlichtingen verstrekt als bedoeld in artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit, wordt voorzover betreft de door de vervoerondernemers verstrekte gegevens inzake overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit aangewezen, indien de plaats van lading is gelegen in Nederland, dan wel indien de plaats van lading is gelegen in het buitenland en de plaats van lossing is gelegen in Nederland: de directeur-hoofdinspecteur.

Artikel

6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, waarop artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit in werking treedt, en wordt in Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, S. A. Posthumus