Besluit van 13 december 1965, houdende regeling van de berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis

Besluit regeling berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 9 december 1965, nr. 165098;
Overwegende, dat een regeling van de berichtgeving betreffende Ons Huis noodzakelijk is;
Dat zowel het belang van Ons Huis als dat van de Staat vordert, dat de berichtgeving Ons Huis betreffende en die van de Regering gecoördineerd worden;
Dat daartoe een orgaan moet worden aangewezen, hetwelk zo nauw mogelijk dient samen te werken met de hiertoe door Ons aangewezen functionarissen van Ons Huis;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De Directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst zal Ons en de leden van Ons Huis desgevraagd of op eigen initiatief adviseren in de publiciteitsaangelegenheden Ons Huis betreffende.

Artikel

2

De Rijksvoorlichtingsdienst wordt belast met de voorbereiding en de uitvoering van de berichtgeving betreffende Ons Huis. Hiertoe werkt de Directeur, of daartoe aangewezen ambtenaren van die dienst, zo nauw mogelijk samen met de daartoe door Ons aangewezen functionarissen van Ons Huis.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit Besluit.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. CALS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.