Uitvoering artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland

De Minister van Landbouw en Visserij,
Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande, door de Grondkamer voor Gelderland genomen besluit:
De Grondkamer voor Gelderland,
Gelet op het bepaalde in artikel 68 der Pachtwet,

Besluit:

Artikel

1

Het verbod zonder voorafgaande goedkeuring der grondkamer gras of hooi anders dan per gewicht te verkopen of hen verkoop aan te bieden, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt in de provincie Gelderland niet.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus gedaan ter zitting der grondkamer van 26 november 1965.

De voorzitter,

R. J. van Beekhoff.

De secretaris,

H. de Smeth.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel