Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering

Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering

De Ziekenfondsraad,
Gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid, laatste volzin, van de Ziekenfondswet en op de bepalingen van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (hierna te noemen: Inschrijvingsbesluit),

Heeft in zijn vergadering van 26 mei 1966 besloten:

Artikel

3

(Artikel 5, tweede en derde lid, van het Inschrijvingsbesluit)

Artikel

4

(Artikel 5, tweede en derde lid, van het Inschrijvingsbesluit)

Artikel

5

(Artikel 5, eerste lid, laatste volzin, der Ziekenfondswet)

Het bepaalde in dit lid is slechts van toepassing, indien en zolang het onder a en b bedoelde verblijf geheel of ten dele voor rekening komt van het ziekenfonds in de eigenlijke of vroegere woonplaats, dan wel bij dat ziekenfonds de personen zijn ingeschreven, die als medeverzekerden van de betrokkene gelden of bij wie betrokkene medeverzekerd is.

Artikel

6

(Artikel 9, onder a, van het Inschrijvingsbesluit)

Degenen, die in de bejaardenverzekering kunnen worden ingeschreven en die op de dag, voorafgaande aan die, waarop de mogelijkheid daartoe aanving, verplicht verzekerd zijn, worden indien de aanmelding plaatsvindt vóór of in de negende week na die, waarin de verplichte verzekering een einde nam, op hun verzoek in de bejaardenverzekering ingeschreven met ingang van de week na die, waarin de verplichte verzekering een einde nam, mits met ingang van die week premie wordt betaald voor de bejaardenverzekering.

Artikel

7

(Artikel 9, onder b, van het Inschrijvingsbesluit)

Met inachtneming van hetgeen overigens in dit besluit is bepaald, worden medeverzekerden, wier woonplaats is gelegen buiten het werkgebied van het ziekenfonds, waarbij de verzekerde, aan wiens verzekering zij het recht op medeverzekering ontlenen, is aangesloten, door bemiddeling van dat ziekenfonds ingeschreven bij een ziekenfonds in hun woonplaats, te kiezen door de medeverzekerde, indien deze meerderjarig is en zijn keuze kan bepalen, en door de verzekerde in de overige gevallen.

Artikel

9

(Artikel 11 van het Inschrijvingsbesluit)

Artikel

10

(Artikel 12, lid 3, van het Inschrijvingsbesluit)

Artikel

12

Het besluit van de voorzitter van de Ziekenfondsraad van 12 januari 1966 (Stcrt. 1966, 64) is vervallen.

Artikel

13

Amsterdam
De algemeen secretaris van de ZiekenfondsraadMr. L.V.Ledeboer
De voorzitter van de ZiekenfondsraadDr. W.L.P.M. deKo