Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Besluit:

Artikel

2

De na te noemen functionarissen hebben in het gehele Rijk van zonsopgang tot zonsondergang vrije toegang tot alle terreinen, waar hun aanwezigheid is gewenst in verband met de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening, en wel:

  • de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • de directeur-generaal Ruimte van vorengenoemd ministerie;

  • de hoofden van de Directies Nationale Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit van vorengenoemd ministerie;

  • de adviseur ten behoeve van de Raad van State.

Artikel

3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de-dag, volgende op die der dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin zij zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
P. Bogaers