Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen

De Minister van Landbouw en Visserij,
In overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel

1

Op de voet van het bepaalde in artikel 2, doch onverminderd

draagt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor zover nodig in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de aan hem in de artikelen 13, 15, 17, 19 en 20 van de Landbouwwet toegekende bevoegdheden over aan:

Artikel

1a

Vervallen

Artikel

1b

Vervallen

Artikel

1c

Vervallen

Artikel

1d

Vervallen

Artikel

2

De besturen van de in artikel 1 genoemde produktschappen zijn gehouden ter zake van het uitoefenen van de hun overgedragen bevoegdheden het bepaalde in de door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen vastgestelde of vast te stellen verordeningen met betrekking tot het handelsverkeer in de in artikel 1 bedoelde produkten in acht te nemen, alsmede de ter uitvoering daarvan vastgestelde of vast te stellen regelen en besluiten, waaronder begrepen regelen en besluiten van de minister, in voorkomend geval vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, in het belang van een goede uitvoering en een juiste toepassing van bedoeldeverordeningen.

Artikel

3

De krachtens een verordening, als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Landbouwwet, vastgestelde nadere regelen behoeven de goedkeuring van de directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel

3a

Vervallen

Artikel

4

De Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 Produktschap voor Aardappelen wordt ingetrokken met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze beschikking. Krachtens de genoemde beschikking vastgestelde verordeningen worden na dat tijdstip geacht te zijn vastgesteld krachtens deze beschikking.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel