Dienstplichtfaciliteiten in verband met werkzaamheden in ontwikkelingslanden

De Minister van Defensie,
Overwegende, dat het wenselijk is in verband met werkzaamheden in ontwikkelingslanden dienstplichtfaciliteiten in het leven te roepen,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De beslissing omtrent het al dan niet verlenen van faciliteiten, als in artikel 1 bedoeld, wordt genomen in overleg met het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel

3

Deze beschikking is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen, die ingevolge de Wet gewetensbezwaren militaire dienst verplicht zijn tot het vervullen van gewone vervangende dienst.

Artikel

4

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, DeJong .