Uitstel van eerste oefening

De Minister van Defensie,
Overwegende, dat het wenselijk is de regelen met betrekking tot het verlenen van uitstel van eerste oefening ten behoeve van een universitaire studie en de studie voor een m.o.-akte opnieuw vast te stellen,

Besluit:

§

1

Uitstel van eerste oefening ten behoeve van de studie aan een universiteit of hogeschool, alsmede ten behoeve van de opleiding voor een m.o.-akte wordt verleend met inachtneming van hetgeen in deze beschikking is bepaald.

§

2

Behoudens het gestelde in § 4 wordt uitstel van eerste oefening ten behoeve van een studie of opleiding, als bedoeld in § 1, verleend aan:

  • 1.

    abituriënten van hogereburgerscholen en daarmede gelijk te stellen inrichtingen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs met 5-jarige cursus en aan extraneï, mits de studie daadwerkelijk is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin zij 18 jaar oud worden;

    zijn zij geboren in oktober, november of december, dan dient de studie uiterlijk in het kalenderjaar, waarin zij 19 jaar oud worden, te zijn aangevangen;

  • 2.

    abituriënten van gymnasia en afdelingen met 6-jarige opleiding van lycea of daarmee gelijk te stellen inrichtingen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, zoals hogere technische scholen, hogere land- en tuinbouwscholen, zomede aan degenen, die het staatsexamen gymnasium met gunstig gevolg hebben afgelegd, mits de studie daadwerkelijk is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin zij 19 jaar oud worden;

    zijn zij geboren in oktober, november of december, dan dient de studie uiterlijk in het kalenderjaar, waarin zij 20 jaar oud worden, te zijn aangevangen.

§ 3

Vervallen

§

4

Ten behoeve van de opleiding voor de akte lichamelijke oefening m.o. wordt, ongeacht de genoten vooropleiding, uitstel van eerste oefening verleend, indien de opleiding is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin belanghebbende 19 jaar oud wordt.

§

5

Het ten behoeve van een studierichting verleende uitstel van eerste oefening blijft van kracht, totdat de studie – promotie buiten beschouwing gelaten – is beëindigd, evenwel onder voorwaarde, dat de studie een normaal verloop heeft. Voor wat dit laatste betreft, dienen de achtereenvolgende examens zo veel mogelijk te worden afgelegd binnen de daarvoor in het volgende schema gestelde termijnen.

a. rechtsgeleerdheid en notariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 jaar

6 jaar

b. wis- en natuurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7½ jaar

c. letteren (alle richtingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

d. sociale wetenschappen

4 jaar

6 jaar

e. natuurkundige en sociale aardrijkskunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3½ jaar

6½ jaar

f. psychologie en opvoedkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

g. politieke en sociale wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

Propaedeutisch examen

Kandidaats-examen

Ingenieurs-examen

h. technische wetenschappen ¹)Indien het propaedeutisch examen niet in twee delen is gesplitst, dient dit binnen 2 jaar te worden afgelegd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

7½ jaar

i. landbouwwetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2½ jaar

4½ jaar

6½ jaar

Doctoraal-examen

j. economische wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 jaar

4 jaar

7 jaar

Kandidaats-examen

Doctoraal examen

Dierenarts-examen

k. diergeneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3½ jaar

6½ jaar

7½ jaar

Arts-, tandartsen apothekers-examen

l. geneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

9 jaar

m. tandheelkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

8 jaar

n. farmacie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7½ jaar

9 jaar

M.O.-akten

1e gedeelte (A)

Volledige bevoegdheid (B)

Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

Frans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

Duits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

wiskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

tekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

5 jaar

aardrijkskunde (K IX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 jaar

plant- en dierkunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

geschiedenis (K VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 jaar

natuur- en scheikunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

natuurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

scheikunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

§

6

Aan degene, die het doctoraal examen omstreeks zijn 24ste verjaardag met gunstig gevolg aflegt en in ongeveer 2 jaar voor een promotie gereed kan zijn; kan verder uitstel van eerste oefening worden verleend om te promoveren.

§

7

§

8

§

9

Het in § 2 bepaalde omtrent abituriënten, die geboren zijn in oktober, november of december, vindt voor het eerst toepassing ten aanzien van hen, die in 1967 het einddiploma behalen van een school of inrichting, als in die paragraaf bedoeld.

§

10

De beschikking van 21 april 1959, nr. 15.682 (Stcrt. 1959, 80), wordt ingetrokken.

§

11

Deze beschikking zal worden opgenomen in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, W. denToom