Dagloonregelen W.A.O.

De Sociale Verzekeringsraad,

Besluit:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Hoofdstuk

II

Dagloonberekening bij één beroep

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Indien het loon van de uitkeringsgerechtigde na de aanvang van het in artikel 3 bedoelde jaar, doch uiterlijk op de dag van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, krachtens een voor hem geldende regeling is of zou zijn gewijzigd, wordt de uitkomst van de berekening ingevolge de vorige artikelen – voor zoveel nodig – herzien, alsof die wijziging reeds was ingegaan op de eerste dag, waarop hij zijn beroep uitoefende in het jaar, in artikel 3 bedoeld.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Voor het geval het loonpeil in het beroep van de uitkeringsgerechtigde op de dag van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering afwijkt van dat, hetwelk mede bepalend was voor het loon, waarmede bij de toepassing van de vorige artikelen rekening werd gehouden, wordt dit loon – voor zoveel nodig – in overeenstemming met eerstbedoeld loonpeil herzien.

Hoofdstuk

III

Dagloonberekening bij meer dan één beroep

Artikel

9

Hoofdstuk

IV

Bijzondere bepalingen

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

11a

Artikel

12

Voor de uitkeringsgerechtigde, die wegens het ontvangen van opleiding geen loon of niet het volle loon genoot, wordt het dagloon berekend overeenkomstig het bepaalde in de vorige artikelen, met dien verstande, dat:

  • a.

    onder beroep wordt verstaan, het beroep, dat hij, gelet op zijn werkzaamheden ten tijde van het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid, te dien tijde uitoefende of geacht kon worden uit te oefenen;

  • b.

    hij geacht wordt te verkeren in het geval, bedoeld in het tweede lid van artikel 6, waarbij onder ‘gelijksoortige werknemers’ wordt verstaan ‘gelijksoortige werknemers, die geen opleiding genieten’.

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

15a

Hoofdstuk

V

Dagloonberekening bij herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

16

Artikel

17

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1967.

Hoofdstuk

VI

Door vernummering vervallen.

Artikel

18

Vervallen

's-Gravenhage
De Sociale Verzekeringsraad, J. van derVenvoorzitter
C. M. Swiebel algemeen secretaris