ALGEMENE DAGLOONREGELEN ZIEKTEWET

De Sociale Verzekeringsraad,
Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste en tweede lid, van de Ziektewet, zoals deze is gewijzigd bij de wet van 18 februari 1966, Stb. 85;
Gehoord de bedrijfsverenigingen;

Besluit:

HOOFDSTUK

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

1b

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder salarisbetalingsperiode verstaan de door de werkgever gehanteerde gebruikelijke periode waarover de werknemer zijn salaris ontvangt van ten hoogste een maand.

HOOFDSTUK

II

Dagloonberekening naar het beroep

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Indien het loon van de werknemer na de aanvang van de in artikel 3 bedoelde periode, doch uiterlijk op de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken krachtens een voor hem geldende regeling is of zou zijn gewijzigd, wordt de uitkomst van de berekening ingevolge het vorige artikel—voor zoveel nodig—herzien, alsof die wijziging reeds was ingegaan op de eerste dag, waarop hij zijn beroep uitoefende in de bedoelde periode.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Voor het geval het loonpeil in het beroep van de werknemer op of na de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken doch voor de eerste dag waarover het ziekengeld wordt uitgekeerd dan wel tijdens het genot der uitkering afwijkt van dat, hetwelk medebepalend was voor het loon, waarmede bij de toepassing van de vorige artikelen rekening werd gehouden, wordt dit loon – voor zoveel nodig – in overeenstemming met eerstbedoelde loonpeil herzien.

HOOFDSTUK

III

Bijzondere bepalingen

Artikel

7a

Vervallen

Artikel

8

Artikel

8a

Artikel

9

Artikel

10

Vervallen

Artikel

10a

Artikel

10b

Vervallen

Artikel

11

Artikel

11a

Artikel

12

Artikel

12a

Artikel

13

Artikel

14

Indien aan de werknemer ingevolge een regeling krachtens een algemene maatregele van bestuur, als bedoeld in artikel 87 van de Ziektewet over 6 dagen, onderscheidenlijk 7 dagen per week ziekengeld wordt uitgekeerd, wordt het dagloon van deze werknemer zoals vastgesteld volgens de voorgaande artikelen, verminderd met 1/6, onderscheidenlijk 2/7 gedeelte.

HOOFDSTUK

IV

Slotbepaling

Artikel

15

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1967.

's-Gravenhage
De Sociale Verzekeringsraad,
J. van der Ven voorzitter,
C. M. Swiebel algemeen secretaris