Wet van 30 juni 1967, houdende vaststelling, ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de Overgangswet W.V.O. en tevens wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

Overgangswet W.V.O.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs het overgangsrecht en het tijdstip van het in werking treden van die wet bij de wet moeten worden geregeld en dat wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs wenselijk zijn gebleken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Deze wet verstaat onder:

"Onze minister": Onze minister van onderwijs en wetenschappen, voor het landbouwonderwijs Onze minister van landbouw en visserij en voor het onderwijs, dat ressorteert onder de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Onze minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk;

"het bevoegd gezag": voor

 • a.

  een rijksschool: Onze minister;

 • b.

  een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

 • c.

  een bijzondere school: het schoolbestuur.

Artikel

2

Vervallen

Titel

II

Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel

3

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Titel

III

Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs

Titel

IV

Inpassing van het bestaande onderwijs

Hoofdstuk

1

Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs

Artikel

5

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen hoofdstuk I van titel II en hoofdstuk III van titel III van de hoger-onderwijswet en de ter uitvoering van die hoofdstukken gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel

6

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder gymnasia, hogereburgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en handelsdagscholen zowel zelfstandige scholen als afdelingen verstaan.

Artikel

7

Artikel

8

Tot 1 januari 1975 wordt aan de leerlingen van de gymnasia, bedoeld in artikel 7, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de gymnasia, die op 31 juli 1968 ingevolge de hoger-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ’s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel

9

Artikel

10

De vergoeding ten behoeve van een gemeentelijk gymnasium, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, waarvan een of meer leerjaren tevens vormen een of meer leerjaren van een rijksatheneum, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, wordt berekend volgens door Onze minister vast te stellen regelen.

Artikel

11

Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen gymnasium volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel

12

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de middelbaar-onderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel

13

Artikel

14

Tot 1 januari 1974 wordt aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ’s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Indien de cursusduur van deze scholen met een jaar is verlengd, wordt die gelegenheid gegeven tot 1 januari 1975.

Artikel

15

Artikel

16

Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen hogereburgerschool volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel

17

Artikel

18

Tot 1 januari 1974 wordt aan de leerlingen van de middelbare scholen voor meisjes, bedoeld in artikel 17, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de middelbare scholen voor meisjes, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ’s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

21

Tot 1 januari 1972 wordt aan de leerlingen van de handelsdagscholen met driejarige cursus, bedoeld in artikel 20, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de handelsdagscholen met driejarige cursus, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ’s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Deze gelegenheid wordt tot 1 januari 1973 gegeven aan de leerlingen van de handelsdagscholen met vierjarige cursus, bedoeld in artikel 20, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de handelsdagscholen met vierjarige cursus, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ’s Rijks kas worden bekostigd.

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

25

Bij de toepassing van de artikelen 13, 17 en 20 wordt aan de desbetreffende school niet meer dan één school of afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs verbonden.

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Artikel

30a

Indien een niet uit ’s Rijks kas bekostigde avondhogereburgerschool in het schooljaar 1967-1968 geheel of gedeeltelijk uit de gemeentekas werd bekostigd en de school wordt omgezet in een avondschool voor voortgezet onderwijs, blijft de gemeente ook na 31 juli 1968 tot gehele of gedeeltelijke bekostiging bevoegd tot het tijdstip waarop de school ingevolge titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs uit ’s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel

31

Hoofdstuk

2

Voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs

Artikel

32

Artikel

33

Artikel

34

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 33 bedoelde scholen in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot uiterlijk 1 augustus 1971.

Artikel

35

Artikel

36

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 35 bedoelde scholen in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot uiterlijk 1 augustus 1971.

Artikel

37

Artikel

38

Op besluiten van de gemeenteraad betreffende de stichting van openbare scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs en tot medewerking aan de stichting van overeenkomstige bijzondere scholen, genomen of geacht te zijn genomen voor 1 augustus 1967, blijft de Lager-onderwijswet 1920 van toepassing. Wanneer de uitvoering van een besluit voor 1 augustus 1973 nog niet is aangevangen, wordt dit besluit geacht niet te zijn genomen.

Artikel

39

De gemeenteraad besluit na 31 juli 1967 niet tot stichting van openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs of tot medewerking aan de stichting van overeenkomstige bijzondere scholen en wordt na die datum niet ingevolge de artikelen 19bis, zesde lid, of 76, eerste lid, van de Lager-onderwijswet 1920 geacht tot stichting of tot medewerking aan de stichting van scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs te hebben besloten.

Artikel

40

Artikel

41

Artikel

42

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

45

Artikel

46

Artikel

47

Artikel

49

Artikel

50

In alle gevallen, waarin de toepassing van de artikelen 41, 45, 46, 47 en 49 zoals die artikelen luidden op 31 december 1996 redelijkerwijs niet mogelijk is of tot ernstige onbillijkheden zou leiden, kan Onze minister in overeenstemming met Onze minister van financiën een afwijkende regeling treffen.

Artikel

50a

Voor de toepassing van de artikelen 82 en 83 van de Wet op het voortgezet onderwijs ten behoeve van scholen, als bedoeld in artikel 35, stelt Onze minister de waarde vast van de op 31 december 1968 in de school aanwezige inrichting, alsmede, voor zover het bijzondere scholen betreft, de waarde van de onderdelen van deze inrichting. De aldus vastgestelde bedragen worden in mindering gebracht op de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 82, tweede lid onder a, en 83, tweede lid eerste volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

52

Indien een avondschool voor uitgebreid lager onderwijs in het schooljaar 1967-1968 geheel of gedeeltelijk uit de gemeentekas wordt bekostigd en de school wordt omgezet in een school voor voortgezet onderwijs, blijft de gemeente ook na 31 juli 1968 tot gehele of gedeeltelijke bekostiging bevoegd tot het tijdstip, waarop de school ingevolge titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs uit ’s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel

53

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Hoofdstuk

3

Nijverheidsonderwijs

Artikel

54

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Nijverheidsonderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel

55

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder scholen mede verstaan de daaraan verbonden of afzonderlijke cursussen.

Artikel

56

Artikel

57

Artikel

58

Artikel

59

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 56 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel

60

De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk

4

Opleiding kleuterleidsters

Artikel

61

Artikel

62

Artikel

62a

Tot 1 augustus 1971 kan de gemeente aan bijzondere opleidingsscholen voor kleuterleidsters die niet door het Rijk worden bekostigd, een vergoeding geven voor kosten van instandhouding, indien deze ook werd toegekend in het schooljaar 1967-1968.

Artikel

63

Tot het einde van het schooljaar 1969-1970 kan met toestemming van Onze minister aan een opleidingsschool een tweejarige afdeling B verbonden zijn, die is ingericht overeenkomstig de op 31 augustus 1964 geldende voorschriften.

Artikel

64

Tot en met het jaar 1970 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als hoofdleidster te verkrijgen volgens de op 31 augustus 1964 geldende voorschriften. Zij, die in 1970 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1971 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel

65

Tot en met het jaar 1970 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als leidster te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1970 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1971 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel

66

Tot en met het jaar 1972 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als hoofdleidster te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1972 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1973 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel

67

Artikel

68

De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

70

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

71

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de ter uitvoering van titel IV van de Kleuteronderwijswet gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Hoofdstuk

5

Kweekschoolonderwijs

Artikel

72

Artikel

73

Artikel

74

Tot en met het jaar 1973 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1973 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1974 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel

75

Artikel

76

De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

77

Hoofdstuk

6

Overige vormen van beroepsonderwijs

§

1

Landbouwonderwijs

Artikel

79

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de voorschriften, gegeven met betrekking tot de scholen, bedoeld in artikel 81, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel

80

Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder scholen mede verstaan de daaraan verbonden of afzonderlijke cursussen.

Artikel

81

De rijks- en van rijkswege gesubsidieerde scholen voor lager, middelbaar en hoger landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en landbouwtechnologieonderwijs worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen voor lager, middelbaar en hoger landbouwonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

82

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 81 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel

83

De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 81, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 81, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

§

2

Middenstandsonderwijs

Artikel

84

Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de Interimregeling subsidiëring middenstandsonderwijs 1966.

Artikel

85

Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder scholen mede verstaan cursussen.

Artikel

87

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 86 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

§

3

Sociaal-pedagogisch onderwijs

Artikel

88

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1964, het Besluit reglement C.I.O.S. en de subsidiebeschikking ten behoeve van de stichting R.-K. Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders, gevestigd te Sittard.

Artikel

90

De ingevolge de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1964 gesubsidieerde Cursus voor Maatschappelijk Werk "Huize Bergen", scholen voor bezigheidstherapie en cursussen middelbare sociale arbeid worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen en cursussen voor middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

92

Indien de inrichting van het onderwijs van de in de artikelen 89 tot en met 91 bedoelde scholen of cursussen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool of -cursus betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school of cursus betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel

93

De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen en cursussen, bedoeld in de artikelen 89 tot en met 91, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen en cursussen, bedoeld in de artikelen 89 tot en met 91, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

§

4

Kunstonderwijs

Artikel

94

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de voorschriften, gegeven met betrekking tot de in artikel 95 bedoelde scholen.

Artikel

95

Artikel

96

Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 95 bedoelde scholen of cursussen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool of -cursus betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school of cursus betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel

97

De vergoeding van de stichtings- en inrichtingskosten van de in artikel 95 bedoelde scholen en cursussen geschiedt volgens door de gemeenteraad te stellen regelen voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De vergoeding van de stichtings- en inrichtingskosten van de in artikel 95 bedoelde scholen en cursussen geschiedt volgens door Onze minister te stellen regelen voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk

7

Onderwijs, als bedoeld in artikel V van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74

Artikel

98

Hoofdstuk

8

Slotbepalingen

Artikel

99

Artikel

99a

De op 31 juli 1968 geldende voorschriften ter uitvoering van de hoger-onderwijswet, de middelbaar-onderwijswet, de Lager-onderwijswet 1920, de Kleuteronderwijswet, de Kweekschoolwet en de besluiten ter uitvoering van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74, kunnen gedurende de tijd waarin zij krachtens deze titel nog van kracht blijven, voor zover zij door Ons zijn vastgesteld, door Ons en, voor zover zij door Onze minister zijn vastgesteld, door hem worden gewijzigd.

Titel

V

Wijzigingen in andere wetten

Artikel

100

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

101

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

102

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

103

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

104

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

105

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

106

Dit artikel is nooit in het Staatsblad gepubliceerd.

Artikel

107

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Titel

VI

Overige inpassings- en overgangsregelingen

Hoofdstuk

1

Bewijzen van bekwaamheid en van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Artikel

108

Artikel

109

De bezitter van een bewijs van bekwaamheid, dat niet is genoemd in de bijlage bij deze wet, doch waaraan ingevolge de op 31 juli 1968 geldende voorschriften bevoegdheid tot het geven van onderwijs is verbonden, blijft bevoegd voor de soort van scholen, waartoe de in die voorschriften genoemde scholen ingevolge titel IV gaan behoren, indien hij tussen 31 augustus 1963 en 1 augustus 1968 op grond van dat bewijs onderwijs heeft gegeven.

Artikel

110

Artikel

110a

Onze minister regelt in welke gevallen, in afwijking van de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 108 tot en met 114, leraren die een bevoegdheid bezitten of worden geacht te bezitten voor bepaalde soorten van onderwijs, tevens tot een bepaald aantal lessen onderwijs kunnen geven in het desbetreffende vak of de combinatie van vakken in een soort van onderwijs, waarvoor zij niet de vereiste bevoegdheid bezitten.

Artikel

111

Artikel

112

Artikel

113

Als bevoegd tot het geven van voortgezet onderwijs wordt tevens aangemerkt hij, die in het schooljaar 1967-1968 onderwijs heeft gegeven in een vak, waarvoor geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen, indien hij ingevolge de op 31 juli 1968 geldende voorschriften als daartoe bevoegd is aangemerkt. Deze bevoegdheid geldt voor de soort van scholen, waartoe de school, waaraan hij in dat schooljaar was verbonden, ingevolge titel IV gaat behoren.

Artikel

114

Tot een door Ons te bepalen datum kan Onze minister met betrekking tot vakken, waarvoor geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen, verklaren, dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs in vakken en aan scholen, door hem aangegeven, en van een bewijs, als bedoeld in artikel 33, eerste lid onder c, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

114a

Tot een nader door Ons te bepalen datum kan Onze Minister in de gevallen waarin ten aanzien van een leraar met toepassing van artikel 33, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs reeds tien achtereenvolgende jaren aan één of meer scholen onder hetzelfde bevoegd gezag of diens rechtsvoorgangers is afgeweken van de eisen van benoembaarheid, gesteld in artikel 33, eerste lid onder b en c, van genoemde wet, volgens bij algemene maatregel van bestuur nader te stellen voorwaarden goedkeuren, dat voor de voortzetting van de betrekking aan een school onder dat bevoegd gezag of diens rechtsopvolgers voor onbepaalde tijd van die eisen wordt afgeweken.

Artikel

115

Artikel

116

Artikel

116a

Hoofdstuk

2

Rechtspositie personeel

Artikel

117

Vervallen

Artikel

118

Op geschillen, die ingevolge de op 31 juli 1968 geldende voorschriften bij een commissie van beroep aanhangig zijn gemaakt, blijft de op die datum geldende regeling van toepassing.

Artikel

118a

Hoofdstuk

3

Bekostiging

Artikel

119

Artikel

120

Titel

VII

Slotbepalingen

Artikel

121

De artikelen 26 en 29, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs treden in werking met ingang van 1 augustus 1968, voor zover dit nog niet is geschied.

Artikel

122

Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de wet van 28 juli 1924, Stb. 376, betreffende onthouding van rijkssubsidie aan na 6 oktober 1921 geopende hogereburgerscholen en gymnasia, zoals deze wet is gewijzigd bij de wet van 2 april 1948, Stb. I 127.

Artikel

123

Artikel

124

Artikel

125

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de wet van 11 juli 1963, Stb. 346, en de artikelen 122, tweede lid, en 135, eerste lid, van de hoger-onderwijswet.

Artikel

126

Bij twijfel, of aangelegenheden, die betrekking hebben op een tijdvak of tijdstip, gelegen voor 1 augustus 1968, moeten worden behandeld volgens de oude of volgens de nieuwe bepalingen, beslist Onze minister, volgens welke bepalingen de behandeling geschiedt.

Artikel

127

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De minister van onderwijs en wetenschappen, VERINGA.
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, GROSHEIDE.
De minister van landbouw en visserij, P. J. LARDINOIS.
De minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, M. KLOMPÉ.
De minister van justitie a.i., H. K. J. BEERNINK.

BIJLAGE

bedoeld in hoofdstuk 1 van titel VI

CODERING VAN DE SOORTEN VAN ONDERWIJS

(gebruikt in de kolommen IV en V van de bijlage)

 • 1.

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voor wat betreft de dagscholen, alleen de leerjaren 4 t/m 6) en hoger algemeen voortgezet onderwijs (voor wat betreft de dagscholen, alleen de leerjaren 4 en 5).

 • 2.

  hoger algemeen voortgezet onderwijs (alleen voor wat betreft de leerjaren 1 t/m 3 van de dagscholen) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (alleen voor wat betreft de leerjaren 1 t/m 3).

 • 3.

  middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 • 4.

  lager algemeen voortgezet onderwijs (afzonderlijke scholen)

 • 5.

  lager technisch onderwijs

 • 6.

  middelbaar technisch onderwijs

 • 7.

  vervallen

 • 8.

  lager huishoud- en nijverheidsonderwijs

 • 9.

  middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs;

 • 10.

  vervallen

 • 11.

  lager landbouwonderwijs

 • 12.

  middelbaar landbouwonderwijs

 • 13.

  vervallen

 • 14.

  lager middenstandsonderwijs

 • 15.

  middelbaar middenstandsonderwijs

 • 16.

  vervallen

 • 17.

  lager economisch en administratief onderwijs

 • 18.

  middelbaar economisch en administratief onderwijs

ALGEMENE OPMERKINGEN

 • I.

  Vervallen

 • II.

  In kolom II wordt onder "Q" verstaan: het bewijs van met goed gevolg afgelegd examen in de theorie van onderwijs en opvoeding volgens het programma, genoemd onder Q van het Koninklijk besluit van 2 februari 1864, Stb. 8.

 • III.

  In kolom II wordt onder "p.g." verstaan: het pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs, verkregen ingevolge het Besluit paedagogisch getuigschrift N.O., of een verklaring, getuigschrift of bewijs, dat bij of krachtens dat besluit met het eerstgenoemde getuigschrift is gelijkgesteld.

 • IV.

  De bezitter van een bewijs van bekwaamheid, genoemd onder 1 t/m 24 is tevens bevoegd voor andere vakken aan scholen voor voortgezet onderwijs, indien hem op grond van het academisch statuut onderwijsbevoegdheid in die vakken is verleend.

 • V.

  De bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de handelswetenschappen en in de handelskennis omvat mede de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in die onderdelen van deze vakken, die als afzonderlijk vak in het leerplan zijn opgenomen.

1

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen klassieke taal en letterkunde

Grieks, Latijn, oude geschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

2

idem Nederlandse taal en letterkunde

Nederlands

1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

geschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien geschiedenis een vak van het kandidaatsexamen of bijvak bij het doctoraal examen is geweest

3

idem Romaanse taal en letterkunde

Frans

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

hoofdvak bij het doctoraal examen Frans

Spaans

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

hoofdvak bij het doctoraal examen Spaans

4

idem Germaanse taal en letterkunde

Duits

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

hoofdvak bij het doctoraal examen Duits

Fries

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

hoofdvak bij het doctoraal examen Fries

Engels

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

hoofdvak bij het doctoraal examen Engels

5

idem geschiedenis

geschiedenis en staatsinrichting

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien de natuurkundige aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en tevens de sociale aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- en van het doctoraal examen

economie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien bijvak van het doctoraal examen

Nederlands

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien bijvak van het doctoraal examen

bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het Christendom

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien kandidaatsexamen theologie

6

idem culturele antropologie

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien kandidaatsexamen in sociale aardrijkskunde is afgelegd en dit vak bovendien voor het doctoraal examen is gekozen

7

idem natuurkundige aardrijkskunde

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien volkenkunde deel heeft uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen

sterrenkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien is geëxamineerd in de sterrenkunde

8

idem sociale aardrijkskunde

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

economie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien staathuishoudkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

geschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien geschiedenis deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

9

idem biologie

biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

10

idem wis- en natuurkunde of wiskunde en natuurwetenschappen

aardkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen

farmacie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen

natuurkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen

scheikunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen

sterrenkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien sterrenkunde deel heeft uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen

mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien mechanica, wiskunde, sterrenkunde of natuurkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

11

idem economische wetenschappen

economische wetenschappen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

economie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

handelswetenschappen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

handelskennis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

recht

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien handelsrecht deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

staatsinrichting

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

indien staatsinrichting deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

12

idem prehistorie

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28, 20 en 23

indien de natuurkundige of de sociale aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- en het doctoraal examen

13

idem Nederlands recht

recht

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

staatsinrichting

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

economie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien dit vak deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

14

idem muziekwetenschappen

muziek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

15

idem letteren en wijsbegeerte of letteren

Hebreeuws

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien hoofd- of bijvak Hebreeuws

16

idem godgeleerdheid of theologie

Hebreeuws

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien de uitlegging van de geschriften van het Oude Testament deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het Christendom

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

17

idem actuariële wetenschappen

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

18

idem psychologie

psychologie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

opvoedkunde en algemene didactiek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien opvoedkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

19

idem opvoedkunde

opvoedkunde en algemene didactiek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

psychologie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien kandidaatsexamen psychologie

filosofie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien kandidaatsexamen filosofie

20

idem filosofie of wijsbegeerte

opvoedkunde en algemene didactiek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien opvoedkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen

filosofie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

21

idem geneeskunde

gezondheidsleer, fysiologie en anatomie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

22

idem diergeneeskunde

gezondheidsleer, fysiologie en anatomie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

23

idem vrije studierichting in de aardrijkskunde

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

indien behaald voor 1-9-1952

24

diploma van arts

gezondheidsleer, fysiologie, anatomie, e.h.b.o. en verbandleer

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

25

een ander ingevolge het academisch statuut (Stb. 1963, 380) aan een Nederlandse universiteit of economische hogeschool verkregen getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen

de vakken, waarin ingevolge dit statuut onderwijsbevoegdheid is toegekend

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

26

getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen bouwkundig ingenieur

beschrijvende meetkunde, stereometrie en handtekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23: bovendien vaktekenen en construeren en de theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift, indien de bezitter na het behalen van het getuigschrift ten minste 3 jaren als ingenieur werkzaam is geweest in de vakrichting van het getuigschrift, e.e.a. ten genoegen van Onze minister

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

natuurkunde en mechanica

3 t/m 6

27

idem civiel ingenieur

wiskunde en mechanica

5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,15, 17, 18, 20 en 23

idem

natuurkunde

2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

28

idem elektrotechnisch ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

29

idem geodetisch ingenieur

wiskunde en sterrenkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

natuurkunde en mechanica

2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23

30

idem metaalkundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde, mechanica en scheikunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

31

idem mijnbouwkundig ingenieur

aardkunde/delfstofkunde, wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

32

idem natuurkundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

33

idem scheepsbouwkundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

34

idem scheikundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde, mechanica en scheikunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

35

idem vliegtuigbouwkundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

36

idem werktuigbouwkundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

37

idem wiskundig ingenieur

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

38

idem landbouwkundig ingenieur

landbouwtechnische vakken

8, 9, 11 en 12

biologie (met inbegrip van kennis der natuur), wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

voor zover deze vakken deel hebben uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen

biologie (met inbegrip van kennis der natuur), natuurkunde, scheikunde en economie

1, 2, 7, 20

voor zover op grond van het landbouwhogeschoolstatuut onderwijsbevoegdheid in deze vakken is verkregen

39

van de Koninklijke Landmacht:

officier van de verbindingsdienst

wiskunde en natuurkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21

indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan de K.M.A.

officier van de artillerie

officier van de genie

officier van de technische dienst

40

van de Koninklijke Luchtmacht:

officier van de vliegdienst

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21

indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan de K.M.A.

officier van de elektrotechnische dienst

wiskunde en natuurkunde

idem

idem

officier van de technische dienst

wiskunde en natuurkunde

idem

idem

41

van de Koninklijke Marine:

officier van het korps zeeofficieren en van het korps officieren-vlieger

wiskunde en natuurkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21

voor 1 en 2: indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan het K.I.M.

officier van het korps zeeofficieren

zeevaartkunde en zeemanschap

5 en 6

indien hij ten minste vijf jaren diensttijd als zodanig heeft vervuld

officier van het korps officieren van de technische dienst en van de elektrotechnische dienst

wiskunde, natuurkunde en mechanica

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21

voor 1 en 2: indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan het K.I.M.

officier van het korps van de technische dienst

calorische werktuigen, werktuigbouwkundig tekenen en scheepswerktuigkunde

5 en 6

indien hij ten minste vijf jaren diensttijd als zodanig heeft vervuld

42

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII B)

Nederlands

1 t/ 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

43

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII)

Nederlands

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

44

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. B)

Frans

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

45

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. B)

Engels

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

46

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. B)

Duits

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

47

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

48

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K V)

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

49

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

natuurkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

50

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

scheikunde

1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

51

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde of in de natuurkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding, met de aantekening voor onderwijsbevoegdheid voor kosmografie

sterrenkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

52

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

53

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + Q (schoolakte K IV)

biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

1 t/m 6,m 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

54

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de geschiedenis + Q (schoolakte K VIII)

geschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

55

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de aardrijkskunde + Q (schoolakte K XI)

aardrijkskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

56

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staatsinrichting + Q (schoolakte K IX)

staatsinrichting

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

57

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staatshuishoudkunde en de statistiek + Q (schoolakte K X)

economische wetenschappen I, economie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

economische wetenschappen I omvat algemene economische theorie en statistiek

58

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

economische wetenschappen II omvat bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie

59

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden + Q (schoolakte K XII)

economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

60

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII B)

economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

61

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

kunstgeschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

62

akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen, tevens Q, volgens het programma, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 29-11-1932, Stb. 566:

voor 1: uitsluitend voor de h.a.v.o.-afdeling en de klassen 4 en 5 h.a.v.o. en mits het opgemerkte bij nr. 69 van toepassing

akte MA

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23

akten MA + MB

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

kunstgeschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

63

akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen, tevens Q, volgens het programma, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 28-5-1936, Stb. 366:

akte MA

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23

voor 1: zie opmerking bij nr. 62

akten MA + MB

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 23 en 23

kunstgeschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

akte MA, behaald voor 1-1-1936, + akte MB

tekenen

1 t/m 21, 23

kunstgeschiedenis

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

64

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

lichamelijke oefening

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

65

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, eveneens Q (schoolakte P)

lichamelijk oefening

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

66

akte van bekwaamheid tot het geven van schoolonderwijs in het schoonschrijven

schrijven

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

67

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal en letterkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

Fries

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

68

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in een levende taal, anders dan Frans, Duits, Engels of Fries, + Q

de desbetreffende taal

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

69

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII A)

Nederlands

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: de bezitter van een of meer van de bewijzen van bekwaamheid, genoemd onder nrs. 69 t/m 76, 79, 80, 194 en 199, is niet bevoegd voor het v.w.o.; voor de h.a.v.o.-afdeling, de klassen 4 en 5 h.a.v.o. en de opleidingsschool voor onderwijzers is hij slechts bevoegd, indien hij op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was

70

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. A)

Frans

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

71

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. A)

Engels

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

72

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. A)

Duits

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

73

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

74

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K I)

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opm. bij nr. 69

75

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde en de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

natuurkunde en scheikunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opm. bij nr. 69

76

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde, de scheikunde en de kosmografie + Q (schoolakte K III)

natuurkunde en scheikunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opm. bij nr. 69

sterrenkunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

77

akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

handelswetenschappen en handelskennis

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

78

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII A)

handelswetenschappen en handelskennis

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

79

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

tekenen

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opm. bij nr. 62

80

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding

Fries

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opm. bij nr. 69

81

N a + p.g.

vervaardigen van eenvoudige onder- en bovenkleding en van huishoudgoed

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

materialenkennis

8, 9 en 23

handvaardigheid (naaldvakken)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

82

N b + p.g.

praktijk timmeren en machinale houtbewerking

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid houtbewerken

5, 11 en 12

83

N c + p.g.

praktijk metselen

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

84

N d + p.g.

eenvoudige handwerktechnieken, stofversieren en tekenen

4, 8, 14 en 17

handvaardigheid (handwerken)

3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 9: met uitzondering van de opleidingen kostuumnaaien en couture

85

N e + p.g.

praktijk schilderen

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie

5 en 6

handvaardigheid schilderen

5

86

N f + p.g.

praktijk meubelmaken, fijne houtbewerking met inbegrip van machinale houtbewerking

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid houtbewerken

5, 11 en 12

87

N gy

lichamelijke oefening aan meisjes met uitzondering van onderwijs in zwemmen

3, 4, 8, 14 en 17

88

N h + p.g.

praktijk plaatwerken, vuurwerken en constructiebankwerken

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

89

N i + p.g.

praktijk elektrisch en autogeen lassen en constructiebankwerken

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

90

N j + p.g.

praktijk metaalbewerken voor de werktuigbouw

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

91

N k + p.g.

praktijk fijnmetaalbewerken

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

92

N l + p.g.

praktijk letterzetten

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en algemene grafische theorie

5 en 6

93

N m + p.g.

praktijk boekdrukken

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en algemene grafische theorie

5 en 6

94

N o + p.g.

praktijk vervaardigen damesmantels en -kostuums, heren- en kinderbovenkleding

5, 6, 8 en 9

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en patroontekenen

5, 6, 8 en 9

95

N ph + p.g.

praktijk met de hand vervaardigen van schoeisel

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie, bediening stik- en afwerkmachines

5 en 6

96

N pm + p.g.

praktijk machinaal vervaardigen van schoeisel

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie, kennis werktuigen en machines

5 en 6

97

N q + p.g.

dameskleermaken

8 en 9

handvaardigheid (naaldvakken)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

98

N r + p.g.

vervaardigen fijne lingerie en fijn huishoudgoed

8 en 9

handvaardigheid (naaldvakken)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

99

N s + p.g.

handwerktechnieken, stofversieren en vervaardigen van kunstnaaldwerk

8 en 9

handvaardigheid (handwerken)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

100

N t + p.g.

boetseren

5, 6 en 23

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

101

N u + p.g.

praktijk elektrotechnische montage

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

102

N w + p.g.

praktijk motorrijtuigherstellen

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

103

N z + p.g.

praktijk fitten, koper-, lood- en zinkbewerken

5 en 6

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

handvaardigheid metaalbewerken

5, 11 en 12

104

N I + p.g.

natuurkunde en mechanica

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

wiskunde

4, 5, 8, 11, 14 en 17

105

N IIa + p.g.

tekenen en technisch schetsen

5 en 6

106

N IIb + p.g.

tekenen, lettertekenen en decoratief tekenen

4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

107

N III + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen timmeren, metselen en bouwkunde

5 en 6

108

N IIIa + p.g.

bouwkunde, kennis van bouwstoffen, bouwkundig tekenen, beschrijvende meetkunde en perspectief

5 en 6

109

N IV + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde

5 en 6

110

N IVw + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken (met inbegrip van de elektrische inrichting) aan de afdeling autoherstellen

5 en 6

111

N IVz + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken voor het gas- en waterfitten en het sanitairinstallatievak

5 en 6

112

N V + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken aan de afdeling elektrotechniek

5 en 6

113

N VI + p.g.

binnenvaartkunde

5

114

N VII + p.g.

zorg voor de woning, voor de kleding en gezondheidszorg

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

115

N VIII + p.g.

zorg voor de voeding

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

116

N X + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken in het meubelvak

5 en 6

117

N XI + p.g.

tekenen, modetekenen en -ontwerpen, kleurenleer, kunst- en cultuurgeschiedenis

2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

118

N XII + p.g.

zorg voor de woning, voor de voeding en voor de kleding – m.u.v. de vervaardiging –, gezondheidszorg, huishoudelijk inzicht, handvaardigheid (huishoudkunde)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

119

N VII + aanvullingsgetuigschrift + p.g.

idem

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

120

N VIII + aanvullingsgetuigschrift + p.g.

idem

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

121

N XIII + p.g.

scheepswerktuigkunde, toegepaste mechanica, projectieleer en werktuigbouwkundig tekenen

5 en 6

natuurkunde en mechanica

5 en 6

122

N XV + p.g.

zeemanschap, kaartpassen, scheepsbouwkunde, rechts- en wetskennis, meteorologie, oceanografie, theoretische en praktische radarnavigatie

5 en 6

natuurkunde en mechanica

5 en 6

123

N XVI + p.g.

zeevaartkunde en luchtnavigatie, kaartpassen, instrumenten voor de navigatie, sterrenkunde, meteorologie, oceanografie, theoretische radarnavigatie

5 en 6

natuurkunde en mechanica

5 en 6

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

124

N XVIa + p.g.

radiotechniek, radiovoorschriften en elektriciteitsleer

5 en 6

natuurkunde en mechanica

5 en 6

wiskunde

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

125

N XVII

gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de woning en voor de textiel

1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

126

N XVIII

gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de voeding

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14,15, 17, 18, 20 en 23

127

N XIX + p.g.

landbouwhuishouden (zorg voor de woning, voor de voeding en voor de kleding – m.u.v. de vervaardiging –, gezondheidszorg, huishoudelijk inzicht), handvaardigheid (huishoudkunde)

1 t/m 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

128

N XX + p.g.

kinderverzorging en -opvoeding

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

handvaardigheid (handenarbeid)

2 t/m 4, 7, 8, 17 en 23

129

N XXI + p.g.

praktijk van de land- en tuinbouw

8, 9 en 23

vaktheorie

8, 9 en 23

natuurkunde, scheikunde, biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3, 4,8, 9, 14, 17 en 23

130

N XXII + p.g.

praktijk banketbakken, vaktheorie, grondstoffenkennis, versieringsleer en modelleren

5 en 6

131

N XXIII + p.g.

praktijk brood-banketbakken, vaktheorie, grondstoffenkennis en gereedschapsleer

5 en 6

132

akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127

Nederlands

3, 4, 8 en 17

voor 8 en 17: uitsluitend voor die scholen, die op 31 juli 1968 als scholen voor v.g.l.o. werden bekostigd, en uitsluitend indien de bezitter van deze akte op die datum bij het v.g.l.o. werkzaam was, alsmede voor die scholen, die in de periode van 1 september 1965 tot 1 augustus 1968 voor het eerst door het Rijk werden bekostigd als huishoudschool of als onderdelen van een scholengemeenschap huishoudonderwijs-l.e.a.o., voorzover althans deze huishoudscholen of scholengemeenschappen uit dan wel mede uit een omzetting van een v.g.l.o. school zijn ontstaan, mits de bezitter van deze akte ten tijde van de omzetting aan een van deze scholen dan wel op 31 juli 1968 bij het v.g.l.o. werkzaam was

geschiedenis en staatsinrichting

3, 4, 8 en 17

idem

aardrijkskunde

3, 4, 8 en 17

idem

rekenen

4, 8 en 17

idem

natuur- en scheikunde

3

biologie

3

kennis der natuur

4, 8 en 17

idem

idem met aantekening r

handvaardigheid (handenarbeid)

3, 4, 8 en 17

idem

133

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127

Nederlands

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

rekenen

4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

geschiedenis en staatsinrichting

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

aardrijkskunde

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

natuur- en scheikunde

3

biologie

3, 5, 6, 8, 9, 14, 17 en 23

kennis der natuur

4 t/m 6, 8, 9, 14, 17 en 23

134

akte van volledig bevoegd onderwijzer, als bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet en artikel 129 bis van de Lager-onderwijswet 1920

Nederlands

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

rekenen

4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

geschiedenis en staatsinrichting

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

indien de bezitter van deze akte op 31 juli 1968 niet aan een school voor v.g.l.o., u.l.o., l.n.o. of lager landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en landbouw-technologie onderwijs of niet aan een school of afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs was verbonden, is tevens het bezit vereist van een bewijs, dat hij een nader door Onze minister aan te wijzen applicatiecursus heeft gevolgd. Dit bewijs is niet vereist voor hen die in de periode tussen 1 februari 1968 en 1 augustus 1968 in militaire dienst waren en die binnen zes maanden na ontslag uit militaire dienst een betrekking bij het voortgezet onderwijs aanvaarden

aardrijkskunde

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

idem

natuur- en scheikunde

3

idem

biologie

3, 5, 6, 8, 9, 14, 17 en 23

idem

kennis der natuur

4 t/m 6, 8, 9, 14, 17 en 23

idem

135

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het tekenen (akte i)

tekenen

3, 4, 8, en 17

voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132

136

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de lichamelijke oefening (akte j)

lichamelijke oefening

3, 4, 5, 8, 11, 14 en 17

137

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Franse taal (akte l)

Frans

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

138

akte an bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Duitse taal (akte m)

Duits

idem

139

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Engelse taal (akte n)

Engels

idem

140

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de wiskunde (akte o)

wiskunde

idem

141

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p)

handelskennis

idem

142

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handenarbeid (akte r)

handvaardigheid (handenarbeid)

3, 4, 8 en 17

voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132

143

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwkunde (akte s)

landbouwkunde

8 en 9

vaktheorie landbouw

11

scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

144

akte van bekwaamheid tot het geen van lager onderwijs in de tuinbouwkunde (akte t)

tuinbouwkunde

8 en 9

vaktheorie tuinbouw

11

scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

145

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de vrouwelijke handwerken (akte u)

handvaardigheid (handwerken)

3, 4, 8, 17 en 20

voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132

146

akte van bekwaamheid tot het geen van lager onderwijs in de huishoudkunde (akte v)

handvaardigheid (huishoudkunde)

3, 4, 8 en 17

voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Friese taal (akte w)

Fries

3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

148

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Spaanse taal (akte x)

Spaans

idem

149

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het Esperanto (akte ij)

Esperanto

idem

150

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek (akte S)

lichamelijke oefening

3 t/m 5, 8, 11, 14 en 17

151

in Nederlandsch-Indië behaalde diploma civiel-ingenieur van de technische hogeschool te Bandoeng

als civiel-ingenieur (zie nummer 27)

152

aan de Ecole Polytechnique Fédérale te Zürich behaalde diploma als ingenieur

als Nederlands ingenieur van dezelfde vakrichting (zie nummers 26 t/m 37)

153

aan de Technische Hochschule te Aken behaalde diploma van Diplom-Ingenieur

idem

indien behaald voor 1940 of na 1-1-1950

154

in Nederlands-Indië behaalde akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal, als bedoeld in de ordonnantie van 19-7-1922 (SNI nr. 502)

als m.o.-A Engels (zie nummer 71)

155

idem akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde (K I), als bedoeld in de ordonnantie van 10-1-1924 (SNI nr. 12)

als K I wiskunde (zie nummer 74)

156

idem akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden (K XII), als bedoeld in de ordonnantie van 16-4-1932 (SNI nr. 170)

als K XII boekhouden (zie nummer 59)

157

idem akte van bekwaamheid, bevoegdheid verlenende tot het geven van huis- en schoolonderwijs in stenografie en typen, waarvoor het examenprogramma is vastgesteld bij besluit van de Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 3-4-1939, nr. 9544 B

stenografie en machineschrijven

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

158

idem diploma voor leraar in de stenografie, ondertekend door de gedelegeerde, aangewezen door de Directeur van Onderwijs en Eredienst voor het houden van toezicht op de examens ter verkrijging van het diploma

stenografie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

159

idem diploma voor leraar in het machineschrijven, ondertekend door de gedelegeerde, aangewezen door de Directeur van Onderwijs en Eeredienst voor het houden van toezicht op de examens ter verkrijging van het diploma

machineschrijven

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

160

idem akte van bekwaamheid voor vakonderwijzer aan inrichtingen van technische en ambachtsonderwijs in:

a. wis-, natuur- en werktuigkunde

natuurkunde en mechanica

3 t/m 6

b. bouwkunde

beginselen van de bouwkunde, het bouwkundig tekenen en de bijbehorende materialenkennis

5 en 6

c. bankwerken

praktijk metaalbewerking, toegepast in de werktuigbouw, zowel uit de hand als mechanisch

5, 6, 11 en 12

d. elektrotechnische montage en instrumentmaken

instrumentmaken en praktijk van de elektrotechniek

5, 6, 11 en 12

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

e. timmeren

praktijk timmeren

5, 6, 11 en 12

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

f. vuur-, plaat- en machinebankwerken

praktijk vuur-, plaat- en grofbankwerken en metaalbewerking, toegepast in de werktuigbouw, zowel uit de hand als mechanisch

5, 6, 11 en 12

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

161

idem nijverheidsonderwijsakte A (huishoudelijke vakken)

als akte N XII (zie nummer 118)

162

idem nijverheidsonderwijsakte B (naaldvakken)

als akte N a (zie nummer 81)

163

idem nijverheidsonderwijsakte C (kostuumnaaien)

als akte N a (zie nummer 81)

164

Indonesische akte timmeren

als Ned.-Indische akte timmeren (zie nummer 160 onder e)

indien behaald in 1950 of 1951

165

Indonesische akte bankwerken

als Ned.-Indische akte bankwerken (zie nummer 160 onder c)

idem

166

Indonesische akte smeden en lassen

praktijk vuur-, plaat- en grofbankwerken

5, 6, 11 en 12

idem

materialen- en gereedschapskennis

5 en 6

167

Indonesische nijverheidsonderwijsakte A (huishoudelijke vakken)

als akte N XII (zie nummer 118)

idem

168

akte van bekwaamheid als Europees onderwijzer, tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië

als akte an bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 1878 (zie nummer 132)

169

akte van bekwaamheid van de derde en van de tweede rang en de tot en met het jaar 1961 in Suriname behaalde akte als onderwijzer

idem

170

akte van bekwaamheid als onderwijzer, voor 1964 behaald in de Nederlandse Antillen

idem

171

akte van bekwaamheid als Europees hoofdonderwijzer, tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië

als akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 1878 (zie nummer 133)

172

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang, tot en met het jaar 1961 behaald in Suriname

idem

173

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, voor 1964 behaald in de Nederlandse Antillen

idem

174

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of als volledig bevoegd onderwijzer, sedert 1962 behaald in Suriname

als akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet (zie nummer 134)

175

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, sedert 1964 behaald in de Nederlandse Antillen

idem

176

akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Franse taal, de Duitse taal, de Engelse taal, de wiskunde, de handelskennis, de handenarbeid, de landbouwkunde, de tuinbouwkunde en de Spaanse taal, behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië, in Suriname of in de Nederlandse Antillen

als akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in resp. de Franse taal, de Duitse taal, de Engelse taal, de wiskunde, de handelskennis, de handenarbeid, de landbouwkunde, de tuinbouwkunde en de Spaanse taal (zie nummers 137 t/m 144 en 148)

indien de bezitter tevens een onderwijzersakte heeft of een bewijs van bekwaamheid dat krachtens artikel 116, tweede lid, is aangewezen

177

akte natuurkunde l.o., behaald in Suriname

natuurkunde en scheikunde

3, 9 en 11

idem

kennis der natuur

4, 5, 8, 11, 14, 17 en 23

idem

178

akte biologie l.o., behaald in Suriname

biologie

3, 5, 6, 8, 14, 17 en 23

idem

179

akte handtekenen l.o., tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië

als akte tekenen l.o. (zie nummer 135)

180

akte tekenen l.o., behaald in Suriname

idem

181

akte handtekenen l.o., behaald in de Nederlandse Antillen

idem

182

met de akte gymnastiek (S) gelijkgestelde akten, behaald in Nederlands-Indië, in Suriname of in de Nederlandse Antillen

als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek (zie nummer 150)

idem

183

akte lichamelijke oefening, na 1955 behaald in Suriname of in de Nederlandse Antillen

als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de lichamelijke oefening (zie nummer 136)

idem

184

akte huishoudkunde l.o., behaald in Suriname

als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de huishoudkunde (zie nummer 146)

185

diploma of bewijs, behaald op grond van het met gunstig gevolg afgelegd examen voor:

p.g. vereist voor degene, die na 31 juli 1968 aan een school wordt verbonden

a. derde stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.

praktische oefeningen op nautisch gebied

5 en 6

indien hij ten minste twee dienstjaren in die rang heeft

b. tweede stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.

zeevaartkunde en zeemanschap

5 en 6

c. eerste stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.

wiskunde

5

d. het diploma B als scheepswerktuigkundige + p.g.

machinedrijven en montage

5 en 6

e. het diploma C als scheepswerktuigkundige + p.g.

calorische werktuigen, werktuigbouwkundig tekenen, technisch schetsen, scheepswerktuigkunde

5 en 6

machinedrijven en montage

5 en 6

186

certificaat als scheeps-radiotelegrafist eerste klasse, afgegeven door of namens de directeur-generaal van de P.T.T., + p.g.

radioseinen opnemen op het gehoor, radiovoorschriften

5 en 6

indien hij ten minste vijf jaren als scheepsradio-officier is werkzaam geweest na het behalen van het certificaat eerste klasse; p.g. vereist voor degene, die na 31 juli 1968 aan een school wordt verbonden

187

diploma van landmeter, behaald aan de voormalige van rijkswege gegeven landmeterscursus te Wageningen, en dat van civiel-landmeter, behaald aan de technische hogeschool te Delft ingevolge het Koninklijk besluit van 2-8-1935, Stb. 492

landmeten en waterpassen

5, 6, 11 en 12

indien hij ten minste drie jaren als zodanig is werkzaam geweest na het behalen van het diploma

188

diploma adjunct-ijker, behaald aan de technische hogeschool te Delft, + p.g.

wiskunde, natuurkunde en mechanica

2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 20

idem

189

diploma ijker, behaald aan de technische hogeschool te Bandoeng in Nederlands-Indië, + p.g.

idem

idem

idem

190

staatsdiploma voor leraar in de stenografie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 4-8-1955, Stb. 366

stenografie in Nederlands

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem, voorzien van de aantekening voor stenografie in Frans, Duits, Engels enz.

stenografie in die vreemde taal

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

191

staatsdiploma voor leraar in het machineschrijven, ingesteld bij Koninklijk besluit van 5-5-1958, Stb. 229

machineschrijven

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

192

staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie + p.g.

handelswetenschappen en handelskennis

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

193

akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal, uitgereikt voor het jaar 1955 door de Stichting 'De Fryske Akademy'

Fries

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

194

akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal, uitgereikt voor het jaar 1955 door de Stichting 'De Fryske Akademy'

Fries

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

voor 1: zie opmerking bij nr. 69

195

diploma voor de volledige akte Fries l.o., uitgereikt voor 1 januari 1957 door de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje

als akte Friese taal l.o. (zie nummer 147)

196

diploma van met goed gevolg afgelegd kerkelijk examen in de Hebreeuwse taal, indien dit diploma het recht geeft om hetzij als bedienaar van de godsdienst, hetzij als godsdienstleraar op te treden

Hebreeuws

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

197

diploma B (instruakapablo), onder rijkstoezicht voor 1 januari 1968 uitgereikt door de Algemene Nederlandse Esperanto Examencommissie

als akte Esperanto l.o. (zie nummer 149)

198

diploma S (supera diplomo), onder rijkstoezicht voor 1 januari 1968 uitgereikt door de Algemene Nederlandse Esperanto Examencommissie

idem

199

middelbare akte pedagogiek A, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting 'Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek'

opvoedkunde en algemene didactiek, psychologie

8, 9, 20 en 23

voor 20: indien tevens in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster

200

middelbare akte pedagogiek B, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting 'Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek'

opvoedkunde en algemene didactiek, psychologie

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

201

diploma voortgezette studie handenarbeid van de Vereniging voor Handenarbeid

handvaardigheid (handenarbeid)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

202

diploma voortgezette studie handenarbeid van de R.K. Vereniging voor 'Handenarbeid'

handvaardigheid (handenarbeid)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

203

diploma voortgezette studie handenarbeid van de Vereniging tot bevordering van het Voorbereidend Vakonderwijs en van het Onderwijs in Handenarbeid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

handvaardigheid (handenarbeid)

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

204

diploma logopedist, uitgereikt door de Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie (spraak- en stemverbetering)

spraakverbetering

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

205

diploma, uitgereikt door de Vereniging van Spraakleraren

spraakverbetering

20

206

diploma's A en B doofstommenonderwijs, uitgereikt voor 1 januari 1955 door de inrichtingen voor doofstommenonderwijs

spraakverbetering

20

207

getuigschrift of diploma van de volgende afdelingen van de uit 's Rijks kas bekostigde scholen:

a. hogere technische school, afdeling bouwkunde, + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen timmeren, metselen en bouwkunde

5 en 6

indien hij na het behalen van het getuigschrift of het diploma ten minste drie jaren in de praktijk is werkzaam geweest in de vakrichting van het getuigschrift of het diploma, e.e.a. ten genoegen van Onze minister of, indien het de bezitter van een getuigschrift of een diploma van een avond-h.t.s. of van de werkmeestersopleiding betreft, na zijn 17e jaar vier jaren in de praktijk is geweest

b. hogere technische school, afdeling werktuigbouwkunde, + p.g.

idem aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde

5 en 6

idem

c. hogere technische school, afdeling mechanische bedrijfstechniek of mechanische technologie, + p.g.

idem aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde

5 en 6

idem

d. hogere technische school, afdeling weg- en waterbouwkunde, + p.g.

idem aan de afdelingen timmeren, metselen en weg- en waterbouwkunde

5 en 6

idem

e. hogere technische school, afdeling aannemers, + p.g.

idem aan de afdelingen timmeren, metselen en weg- en waterbouwkunde

5 en 6

idem

f. hogere technische school, afdeling elektrotechniek of elektrotechnische bedrijfstechniek, + p.g.

idem aan de afdeling elektrotechniek

5 en 6

idem

g. hogere technische school, afdeling scheepsbouwkunde, + p.g.

idem aan de afdelingen metaalbewerken, scheepsbouw en scheepsbouwkunde

5 en 6

idem

h. hogere technische school, afdeling vliegtuigbouwkunde, + p.g.

idem aan de afdeling vliegtuigbouw

5 en 6

idem

i. hogere technische school, afdeling fysische techniek of chemie, + p.g.

natuurkunde en scheikunde

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

idem

j. hogere technische school, afdeling chemische techniek, + p.g.

natuurkunde, scheikunde en chemische technologie

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

idem

k. werkmeestersopleiding te Heerlen, afdeling werktuigbouwkunde, + p.g.

vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde

5 en 6

idem

l. werkmeestersopleiding te Heerlen, afdeling elektrotechniek, + p.g.

idem aan de afdeling elektrotechniek

5 en 6

idem

m. hogere technische school voor de autotechniek te Apeldoorn, + p.g.

idem aan de afdeling autoherstellen

5 en 6

idem

n. hogere technische school, afdeling textielwerktuigkunde, + p.g.

idem aan de afdeling textiel

5 en 6

idem

o. hogere textielschool te Enschede, afdeling spinnen en weven, breien en tricotage of verven en bleken en drukken, + p.g.

theoretisch-technische vakken voor de desbetreffende afdeling

5 en 6

idem

p. hogere textielschool te Tilburg, afdeling spinnen en weven of appreteren en verven, behaald in 1950, + p.g.

theoretisch-technische vakken voor de desbetreffende afdeling

5 en 6

idem

q. middelbaar technische school te Dordrecht, afdeling suikerindustrie, + p.g.

natuurkunde, scheikunde en chemische technologie

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

idem

r. middelbare vakschool voor de leder- en schoenindustrie te Waalwijk, afdeling machinale schoenfabricage, behaald na 1949, + p.g.

praktijk machinaal vervaardigen van schoeisel, materialen- en gereedschapskennis, kennis van werktuigen en machines en vaktheorie

5 en 6

idem

s. middelbaar technische school Surabaya, afdeling werktuigbouwkunde

idem als h.t.s., afdeling werktuigbouwkunde

5 en 6

idem

208

bewijs van te zijn geslaagd voor het aanvullend examen wiskunde voor bezitters van de akte N I (met bevoegdheid voor natuurkunde en mechanica), afgenomen vanwege Ned. Genootschap tot Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs

wiskunde

4, 5, 8, 11, 14 en 17

209

diploma C II schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

210

akte muziekonderwijs B schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

211

diploma C II, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

solozang of instrumentale muziek voor het instrument, vermeld op het diploma

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

212

diploma C I, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

idem

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

213

einddiploma conservatorium solospel voor de vakken harp en orgel met de aantekening onderwijsbevoegdheid B

instrumentale muziek harp of orgel

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

214

akte muziekonderwijs A of B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

solozang of instrumentale muziek voor het instrument, vermeld op het diploma

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

215

diploma staatsexamen muziek B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek

idem

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

216

diploma orkestspel met de aantekening onderwijsbevoegdheid B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

idem

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

idem

217

akte muziekonderwijs A, algemene muzikale vorming, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

muziek

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

218

getuigschrift of diploma Gehrels voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs

muziek

5, 8, 9, 11, 17 en 23

219

getuigschrift of diploma Ward voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs (eerste en tweede jaar)

muziek

5, 8, 9, 11, 17 en 23

220

akte muziekonderwijs A voor ritmiek, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs

ritmiek

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

221

diploma pedagoog op het gebied van de danskunst, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor de danskunst of door een van rijkswege erkende instelling voor dansvakonderwijs

dans en ballet

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

222

diploma toneelschool

voordrachtskunst

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

223

getuigschrift of diploma van de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar

voordrachtskunst

1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23

224

docentendiploma, uitgereikt door Onze minister en het Verbond voor Veilig Verkeer

verkeer

21

225

akte m.o. landbouwkunde

landbouwtechnische vakken

8, 9, 11 en 12

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23

226

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (L I)

vaktheorie landbouw

8, 9 en 11

wiskunde, aardrijkskunde en handelskennis

11

scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

227

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (L II)

vaktheorie tuinbouw

8, 9 en 11

wiskunde, aardrijkskunde en handelskennis

11

scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)

3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23

228

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (L III)

vakvaardigheid akker- en weidebouw

11

praktijk landbouwerktuigkunde

12

229

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (L IV)

vakvaardigheid veeteelt

11

praktijk veeteelt

12

230

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouwpraktijkonderwijs (L V)

vaktheorie en vakvaardigheid tuinbouw

11

voor de desbetreffende teeltrichting

praktijk tuinbouw

12

tuinbouw

8 en 9

231

getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer, verkregen op grond van het desbetreffende examen, afgenomen door een daartoe door Onze minister, belast met de zaken van het landbouwonderwijs, benoemde examencommissie

tuinbouw

8 en 9

vaktheorie en vakvaardigheid tuinbouw

11

voor de desbetreffende teeltrichting

232

getuigschrift of diploma, verkregen op grond van het examen, afgelegd aan de onder het beheer van de Jacoba Hingst Stichting staande tuinbouwschool voor meisjes 'Huis te Lande' te Rijswijk (Zuid-Holland), + p.g.

tuinbouw

8 en 9

233

getuigschrift of diploma voortgezette opleiding van maatschappelijke werkers

beroepsgerichte vakken, voor zover overeenkomend met de beroepsgerichte vakken, gegeven aan de scholen voor maatschappelijk werk

23