Besluit van 7 juli 1967, houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 17, vierde lid, en artikel 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Algemene Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 1967, No. 47);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 4 juli 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Alg. Zaken, No. 58232;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Het bepaalde in het vorige artikel blijft buiten toepassing ten aanzien van:

Artikel

3a

Bij ministeriële regeling kan de bijlage bij dit besluit worden gewijzigd.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden.

Artikel

5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. ROOLVINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.

Bijlage

behorende bij het Koninklijk besluit van 7 juli 1967, Stb. 380, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 17, vierde lid, en artikel 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de W.A.O. verzekerden)

Tuberculose

Werkzaamheden, verbonden aan:

wijkverpleging,

het houden of exploiteren van ziekenhuizen, nazorginrichtingen, klinieken, poliklinieken, medische consultatie- en keuringsbureaus, inrichtingen, waar geestelijk gestoorden of ouden van dagen worden verpleegd, sanatoria en geneeskundige- en bacteriologische laboratoria, huisbezoek en kraam- en gezinsverzorging voor gezondheids- en andere organisaties ten behoeve van de sociale dienstverlening.

Silicose met of zonder longtuberculose

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde)-houdende stof zijn blootgesteld.

Asbestose met of zonder longtuberculose

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de schadelijke inwerking van astbeststof zijn blootgesteld.

Pathologische aandoeningen veroorzaakt door ioniserende stralen

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de werking van ioniserende stralen zijn blootgesteld.

Decompressieziekte

Werkzaamheden, verricht onder hogere druk dan de atmosferische luchtdruk.

Hepatitis-B

a. Werkzaamheden waarbij nauw en frequent contact met menselijk bloed of produkten hiervan plaatsvindt of

b. Werkzaamheden waarbij nauw en frequent met een bron van Hepatitis-B infectie plaatsvindt in de gezondheidszorg, de maatschappelijke hulpverlening, of in een laboratorium, of door werkzaamheden waarbij een infectiegevaar in vergelijkbare mate aanwezig geacht kan worden.