Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet

De Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Gelet op artikel 60 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386),

Besluiten:

Artikel

1

Als ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde, worden aangewezen de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking op het tijdstip, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. J. H.Kruisinga
De Staatssecretaris van Economische Zaken, L. J. M. vanSon