Beschikking uitvoer veldgewasaardappelen 1967

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder

”veldgewasaardappelen”: aardappelen, die na het oogsten geen bewerking hebben ondergaan.

Artikel

2

Met betrekking tot een partij veldgewasaardappelen wordt namens de Minister van Landbouw en Visserij door het Produktschap voor Aardappelen onder door dit lichaam nader te stellen voorwaarden ontheffing verleend van het in artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 genoemde verbod.

Artikel

3

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J.Lardinois