Verordening op de ledenvergadering

Verordening op de ledenvergadering

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

Artikel

2

Indien het bestuur met het bijeenroepen van een vergadering binnen een maand na ontvangst van een verzoek daartoe, als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de Registeraccountants, in gebreke blijft, zijn de aanvragende leden bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op de ledenvergadering.

Rotterdam
A. F. Tempelaar voorzitter