Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet

Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet

De Minister van Justitie,
Gezien het schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 14 september 1967, hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, afdeling V.A., kenmerk nr. 133885;

Besluit:

  • 1.

    de inspecteur voor de drankwetgeving en de aan hem toegevoegde adjunct-inspecteurs en controleurs, zomede de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van de bij de Drank- en Horecawet strafbaar gestelde feiten;

  • 2.

    te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
C. H. F. Polak