Wet van 14 december 1967, houdende algemene verzekering bijzondere ziektekosten

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende verplichte verzekering bijzondere ziektekosten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

2

Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die in Nederland woont.

Artikel

3

Artikel

4

In de uitvoering van de in deze wet geregelde verzekering wordt, voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, voorzien door de zorgverzekeraars en het Zorginstituut.

Hoofdstuk

II

Kring der verzekerden

Artikel

5

Artikel

5a

Vervallen

Artikel

5b

Zo nodig in afwijking van artikel 5 en de daarop berustende bepalingen:

 • a.

  wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

 • b.

  wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

Artikel

5c

De Sociale Verzekeringsbank stelt ambtshalve en, desgevraagd, op aanvraag vast of een natuurlijke persoon voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 5 of 5b vastgestelde voorwaarden voor het verzekerd zijn ingevolge deze wet.

Hoofdstuk

III

De aanspraken

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Vervallen

Artikel

8a

Vervallen

Artikel

8b

Vervallen

Artikel

8c

Vervallen

Artikel

8d

Vervallen

Artikel

8e

Vervallen

Artikel

8f

Vervallen

Artikel

8g

Vervallen

Artikel

8h

Vervallen

Artikel

9

Artikel

9bis

Artikel

9a

Artikel

9b

Artikel

9c

Vervallen

Artikel

10

Artikel

10a

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Artikel

12a

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

16a

Overeenkomsten die in strijd met het bij of krachtens de artikelen 15 of 16 bepaalde zijn gesloten, zijn nietig.

Artikel

16b

Artikel

16c

Hoofdstuk

IV

De op te brengen middelen; ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Artikel

17

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Vervallen

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

Artikel

28

Vervallen

Artikel

29

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

Hoofdstuk

IVA

Vrijwillige verzekering

Artikel

32a

Vervallen

Artikel

32b

Vervallen

Artikel

32c

Vervallen

Hoofdstuk

V

De zorgverzekeraars

Artikel

33

Artikel

34

De zorgverzekeraar is verplicht zijn werkzaamheden op een doelmatige wijze uit te voeren. Hij treft de nodige maatregelen ter voorkoming van de verstrekking van onnodige zorg en van uitgaven die hoger dan noodzakelijk zijn.

Artikel

35

De zorgverzekeraar voert ter zake van de uitvoering van deze wet een van zijn overige activiteiten gescheiden administratie.

Artikel

36

Artikel

37

Artikel

38

Vervallen

Artikel

39

Artikel

40

Hoofdstuk

VI

Taken van het Zorginstituut

Artikel

41

Artikel

42

Het Zorginstituut geeft aan zorgverzekeraars, aan zorgaanbieders en aan burgers voorlichting over de aard, inhoud en omvang van de aanspraken op grond van deze wet.

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

44a

Artikel

45

Artikel

46

Hoofdstuk

VII

Het CAK

Artikel

48

Artikel

49

Het CAK is belast met:

Artikel

50

Artikel

51

Artikel

51a

Artikel

51b

In afwijking van artikel 29 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen behoeven wijzigingen in de bedragen die in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen voor de beheerskosten geen goedkeuring van Onze Minister, mits:

 • a.

  de totale omvang van het in die begroting opgenomen bedrag voor beheerskosten geen wijziging ondergaat, en

 • b.

  de wijziging per groep van kostensoorten en baten, gerekend over het desbetreffende begrotingsjaar, een bedrag van vijf procent van het in artikel 51a, eerste lid, bedoelde budget, voor zover dat betrekking heeft op beheerskosten, niet te boven gaat.

Artikel

51d

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

Hoofdstuk

VIII

Gegevensverstrekking

Artikel

52

Artikel

53

Artikel

54

Artikel

55

Artikel

56

Artikel

57

Artikel

57a

Artikel

57b

Hoofdstuk

VIIIA

Handhaving

Artikel

57c

Vervallen

Artikel

57d

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Bezwaar en beroep

Artikel

58

Artikel

60

Vervallen

Artikel

61

Artikel

62

Vervallen

Artikel

63

Vervallen

Artikel

64

Hoofdstuk

IXA

De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel

65

Artikel

65a

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van een feit, dat aanleiding geeft tot het verlenen van zorg, bedoeld in artikel 6, dan wel zorg die is bekostigd ingevolge artikel 44, eerste lid, onderdelen a en b, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die de verzekerde krachtens deze wet heeft.

Artikel

65b

Artikel

65c

Artikel

65d

Hoofdstuk

X

Strafbepalingen

Artikel

66

Vervallen

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Hij die niet voldoet aan een der verplichtingen, bedoeld in artikel 54, derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel

68a

Overtreding van artikel 9, derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel

69

Vervallen

Artikel

70

Vervallen

Artikel

71

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, strekkende tot uitvoering van deze wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie, indien en voor zover deze overtreding bij die algemene maatregel als strafbaar feit is aangeduid.

Artikel

72

Vervallen

Artikel

73

Artikel

74

Bij het opsporen van een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit hebben de in artikel 73 bedoelde personen toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

Artikel

75

Vervallen

Artikel

76

De in de artikelen 68, 68a en 71 bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen.

Hoofdstuk

XI

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

76a

Artikel

77

Voor zover deze wet niet anders bepaalt, wordt hetgeen tot haar uitvoering nodig is bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld.

Artikel

78

Vervallen

Artikel

78b

Onze Minister zendt voor 1 februari 2008 en vervolgens na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de artikelen 15 tot en met 16c.

Artikel

79

Deze wet wordt aangehaald als: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel

80

Vervallen

Artikel

81

Vervallen

Artikel

82

Vervallen

Artikel

83

Vervallen

Artikel

84

Vervallen

Artikel

85

Vervallen

Artikel

86

Vervallen

Artikel

87

Vervallen

Artikel

88

Vervallen

Artikel

89

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Vervallen

Artikel

92

Vervallen

Artikel

93

Vervallen

Artikel

94

Vervallen

Artikel

95

Vervallen

Artikel

96

Vervallen

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

Vervallen

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. ROOLVINK.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. J. H. KRUISINGA.
De Staatssecretaris van Financiën, F. H. M. GRAPPERHAUS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.