Besluit van 15 december 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 539n, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering

Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 oktober 1967, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 369/667;
De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1967, nr. 39);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 december 1967, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 442/667;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Indien de omstandigheden zulks toelaten, wordt de verdachte in de gelegenheid gesteld zich uit eigen gelden voeding te doen verschaffen, zich bezig te houden met de arbeid die hij verkiest en twee maal per dag gedurende een half uur beweging in de open lucht te nemen.

Artikel

5

Artikel

7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.