Besluit inzake vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden

Besluit inzake vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden

De Ziekenfondsraad,

Heeft in zijn vergadering van 21 december 1967 besloten:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1968.

De voorzitter van de ZiekenfondsraadDr. W.L.P.M. deKort
De algemeen secretaris van de ZiekenfondsraadMr. L.V.Ledeboer

Bijlage

bij besluit Ziekenfondsraad dd. 21 december 1967

I

Vergoedingen, als bedoeld in artikel 1

Een vergoeding van 100% der gemaakte kosten, met dien verstande, dat voor onderzoek, behandeling en verpleging in een ziekenhuis niet meer wordt vergoed dan 100% van het tarief der laagste klasse van het desbetreffende ziekenhuis en dat voor ziekenvervoer per auto slechts wordt vergoed 100% der gemaakte kosten voor vervoer naar en van een specialist of een ziekenhuis, onder aftrek van de in artikel 4 van de Beschikking ziekenvervoer ziekenfondsverzekering genoemde bijdrage van ƒ 1,80 per rit.

II

Vergoedingen, als bedoeld in artikel 2

De kosten, gemaakt voor een verstrekking van een aard, genoemd in artikel 2 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, worden volledig vergoed, voor zover deze kosten naar het oordeel van het ziekenfonds niet onredelijk zijn.

Voor kosten van onderzoek, behandeling en verpleging in ziekenhuizen, sanatoria voor tuberculosepatiënten en andere inrichtingen wordt niet meer vergoed dan hetgeen daarvoor in de laagste klasse van de desbetreffende inrichting in rekening pleegt te worden gebracht.

III

Vergoedingen, als bedoeld in artikel 3

 • A.

  Huisartsenhulp:

  • 1.

   ƒ 6,25 voor een bezoek van de verzekerde op het spreekuur van de huisarts (spreekuurbezoek);

  • 2.

   ƒ 7,75 voor een bezoek van de huisarts ten huize van de verzekerde (visite).

  • 3.

   De onder 1 en 2 genoemde vergoedingen worden verdubbeld, wanneer de hulp is aangevraagd en verleend tussen 20 en 8 uur (nachthulp) of in de periode van zaterdag 13 uur tot maandag 8 uur (nacht- en zondaghulp).

  • 4.

   Indien de huisarts voor een bezoek ten huize van de verzekerde een afstandsvergoeding in rekening heeft gebracht, wordt hiervoor naast het onder 2 genoemde bedrag tevens vergoed een bedrag van ƒ 0,60 per retourkm, uitgezonderd over de eerste vier retourkm van het praktijkhuis af.

   Deze vergoeding wordt niet verdubbeld in geval van nacht- of zondaghulp.

  • 5.

   Indien de huisarts apotheekhoudend is, wordt boven de onder 1 en 2 genoemde bedragen een vergoeding verleend van ƒ 2,75 voor een spreekuurbezoek, c.q. een visite.

   Deze vergoeding wordt niet verdubbeld in geval van nacht- en zondaghulp.

  • 6.

   Voor de kosten van de door een apotheekhoudend huisarts afgeleverde geneesmiddelen, welke de huisarts – bij levering aan op zijn naam ingeschreven verzekerden – ingevolge een overeenkomst tussen de ziekenfondsorganisaties en de Landelijke Huisartsen Vereniging afzonderlijk aan het ziekenfonds in rekening mag brengen, wordt een vergoeding gegeven tot het bedrag, dat de huisarts volgens de eerdergenoemde overeenkomst in rekening had mogen brengen.

 • B.

  Hulp door een eerste-hulppost van een ziekenhuis of door een arts, verbonden aan een voor spoedhulp ingerichte, niet aan enige onderneming verbonden dienst of instelling:

  ƒ 4 per behandeling.