Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland en de Minister van Financiën van Suriname,
Gelet op artikel 17, derde lid, letter b, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Gouvernementsblad 1964, nr. 117);

Besluiten:

Artikel

1

Het eerste en het tweede lid van artikel 17 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk zijn niet van toepassing ten aanzien van pensioenen genoten door in Suriname woonachtige natuurlijke personen ten laste van Nederland, dan wel ten laste van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, of ten laste van een fonds van Nederland of van die rechtspersoon, uit hoofde van pensioenaanspraken op het voormalige Gouvernement van Nederlandsch-Indië.

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, F.H.M.Grapperhaus
Paramaribo, 15 mei 1968
De Minister van Financiën van Suriname, J. A.Pengel