Besluit van 13 januari 1969, houdende uitvoering van artikel 76 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit aanvang bekostiging W.V.O.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, mede namens Onze minister van landbouw en visserij van 11 juni 1968, nr. 68101, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 1968, nr. 42);
Gezien het nader rapport van de voornoemde staatssecretaris, mede namens Onze minister van landbouw en visserij van 2 december 1968, nr. 68226, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Dit besluit verstaat onder:

"Onze minister": Onze minister van onderwijs en wetenschappen en voor het landbouwonderwijs Onze minister van onderwijs en wetenschappen in overleg met Onze minister van landbouw en visserij;

"Onze minister wie het aangaat": Onze minister van onderwijs en wetenschappen en voor het landbouwonderwijs Onze minister van landbouw en visserij;

«wet»: de Wet op het voortgezet onderwijs;

"school": een school als omschreven in artikel 64, eerste lid, van de wet;

"het bevoegd gezag": voor wat betreft

  • a.

    een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • b.

    een bijzondere school: het schoolbestuur.

§

2

Verzoeken om opneming in het plan

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Bij de beoordeling van de verzoeken houdt Onze minister in gevallen, bedoeld in artikel 69, eerste lid onder a en b, van de wet, de inwonertallen aan volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de toestand op 1 januari onmiddellijk voorafgaande aan de uiterste datum waarop het verzoek moet zijn ingediend.

Artikel

7

Indien zich in de gegevens of in de prognose wijzigingen hebben voorgedaan na het indienen van het verzoek en voor de plaatsing op het plan, doet de aanvrager hiervan mededeling aan Onze minister wie het aangaat.

§

3

Bepalingen met betrekking tot het openbaar onderwijs

Artikel

8

Artikel

9

§

4

Aanvang der feitelijke bekostiging

Artikel

10

Artikel

11

Indien zich in de gegevens wijzigingen hebben voorgedaan, voordat de school is opgericht, doet het bevoegd gezag hiervan mededeling aan Onze minister wie het aangaat.

Artikel

12

§

5

Cursussen

Artikel

13

§

6

Slotbepalingen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

16

Onze ministers van onderwijs en wetenschappen en van landbouw en visserij zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, GROSHEIDE.
De minister van landbouw en visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.