Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Prijzenwet

Opsporing overtredingen Prijzenwet Aanwijzing opsporingsambtenaren

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Prijzenwet

De Minister van Justitie,
Gezien het schrijven van de Minister van Economische Zaken van 17 april 1969, Dir.-Gen. IH/DPM, nr. 269/4728;

Besluit:

in overleg met de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Financiën:

 • 1.

  aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3, 6 en 11 van de Prijzenwet:

  • a.

   de ambtenaren van de Loontechnische Dienst;

  • b.

   de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;

  • c.

   de ambtenaren van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;

 • 2.

  te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
C. H. F. Polak