Besluit van 12 juli 1969, tot vaststelling van een regeling van een gratificatie bij ambtsjubilea van de Commissarissen der Koningin

Besluit tot vaststelling van een regeling van een gratificatie bij ambtsjubilea van de Commissarissen der Koningin

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1969, nr. U 68917, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Kabinetszaken;
De Raad van State gehoord (advies van 2 juli 1969, nr. 46);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 10 juli 1969, nr. 69160, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Kabinetszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Commissaris in de provincie ontvangt bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaren een gratificatie overeenkomstig de bepalingen, welke te dien aanzien voor de burgerlijke rijksambtenaren zijn of zullen worden vastgesteld.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. K. J. BEERNINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.