Besluit van 5 november 1969, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Ziekenfondswet

Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 12 september 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 155961;
Gehoord de Ziekenfondsraad;
De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1969, no. 52);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 24 oktober 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 157473;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. ROOLVINK.
DeStaatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. J. H. KRUISINGA.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.