Besluit van 9 december 1969, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 7, lid 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 september 1969, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, Nr. 373/669;
Gelet op artikel 7 lid 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 1969, Nr. 41);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 4 december 1969, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, Nr. 506/669;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Onze voornoemde Minister is belast met de voorbereidende behandeling van het verzoek en stelt ter zake een onderzoek in. Hij is bevoegd overlegging van de voor het onderzoek benodigde bescheiden te vorderen.

Artikel

3

Artikel

4

Wijziging van de geslachtsnaam op grond van artikel 6 van het Besluit geslachtsnaamswijziging is kosteloos, met dien verstande dat daartoe in geval van een verzoek op grond van artikel 6, onderdeel b, van dat besluit overlegging van een bewijs van toekenning van een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is vereist.

Artikel

5

Onze Minister is gemachtigd een verzoek af te wijzen indien hij meent dat het niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Artikel

6

Ten aanzien van de echtgenoot en de kinderen van de regerende Koning, ten aanzien van de echtgenoten van die kinderen, alsmede ten aanzien van andere personen, indien zij de Kroon van de regerende Koning kunnen beërven, en hun echtgenoten, zullen ingeval van naamswijziging de artikelen 1, tweede lid, tot en met 5 van dit besluit niet van toepassing zijn.

Artikel

7

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.