Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel

II

Het besluit van 27 augustus 1964 (Stcrt. 1964, 169) wordt ingetrokken.

Artikel

III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1970.

Het zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, C. H. E.Polak

VERKLARING OMTRENT DE GOEDEREN VAN MINDERJARIGEN

(art. 339 Boek 1 B.W.)

Vb. nummer

De ondergetekende 1)Naam en voornamen voogd(es).

van beroep

wonende te

voogd(es) over de minderjarige(n)

1

2

3

4

5

6

verklaart, dat de goederen van – ieder van – die minderjarige(n) een waarde van f 10 000, – niet te boven gaan.

Hij/zij verklaart voorts dat de goederen van die minderjarigen tezamen een waarde van f 20 000, – niet te boven gaan.

De toeziende voogd(es),

.................................................19

De voogd(es),

De voogd van twee of meer kinderen van dezelfde ouders kan met deze verklaring slechts volstaan, wanneer bovendien de goederen der minderjarigen tezamen een waarde van f 20 000, – niet te boven gaan. (art. 339, lid 1, Boek 1 B.W.)