Toepassing van artikel 25 van de wet op de omzetbelasting 1968

Toepassing van artikel 25 van de wet op de omzetbelasting 1968

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In paragraaf 26, nrs. 3 en 4 van het onderdeel ‘Administratieve verplichtingen’ van de toelichting op de Wet op de omzetbelasting 1968 (bijlage I van aanschrijving OB-BTW 14) is te kennen gegeven, dat er geen bezwaar tegen behoeft te worden gemaakt dat de aldaar bedoelde ondernemers de voorbelasting welke op de aan hen uitgereikte facturen is vermeld pas in aftrek brengen op de aangifte over het belastingtijdvak waarin de betaling is geschied.

De vraag is gesteld of deze gedragslijn ook voor de toepassing van artikel 25 van voormelde wet mag worden gevolgd, m.a.w. of bij het bepalen van de in een jaar verschuldigde omzetbelasting met de betaalde voorbelasting rekening mag worden gehouden, dan wel of de in rekening gebrachte voorbelasting in aanmerking dient te worden genomen.

Hoewel zulks kan betekenen dat door verschuiving van het tijdstip van betaling van de desbetreffende factuur een vermindering wordt toegepast welke anders niet of tot een lager bedrag zou kunnen worden genoten, behoeft er voorshands geen bezwaar tegen te worden gemaakt dat in de voormelde voorschriften bedoelde gevallen ook voor de toepassing van meergenoemd artikel 25 met de betaalde voorbelasting rekening wordt gehouden in plaats van met de in rekening gebrachte voorbelasting. Uiteraard kan niet worden toegestaan dat een ondernemer het bedrag van de voorbelasting nu eens bepaalt aan de hand van de door hem verrichte betalingen en dan weer aan de hand van de aan hem uitgereikte facturen.

Indien blijkt dat ondernemers in betekenende mate het tijdstip van betaling van de aan hen uitgereikte facturen verschuiven ten einde te bereiken dat een vermindering kan worden toegepast welke anders niet of tot een lager bedrag zou kunnen worden genoten, wordt dienaangaande bericht ingewacht aan het Ministerie van Financiën, Directie Douane en Verbruiksbelastingen, Afdeling Verbruiksbelastingen.