Besluit van 21 mei 1970 tot instelling van het Korps van deskundigen ter beschikking voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden

Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister zonder Portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden van 11 februari 1970, DTH no. 26143;
Overwegende, dat het wenselijk is om, in afwachting van de totstandbrenging van een wettelijke regeling terzake bij algemene maatregel van bestuur, een Korps van deskundigen ter beschikking voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden in te stellen en te voorzien in de leiding van dat Korps;
De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 1970, no. 3);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 13 mei 1970, DTH no. 82977;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister zonder Portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden;

"lid van het Korps van deskundigen": hij, die door het Rijk is aangesteld als lid van het Korps van deskundigen ter beschikking voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden, bedoeld in het volgende artikel.

Artikel

2

Er is een Korps van deskundigen ter beschikking voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Onze Minister bepaalt, de Raad van Advies gehoord:

  • a.

    de vakgebieden, waarop de leden van het Korps werkzaam zullen zijn;

  • b.

    het aantal aan te stellen leden van het Korps, ook wat betreft vakgebieden en specialisaties.

Artikel

7

Artikel

8

De uitgaven voor het Korps worden gekweten ten laste van de op de begroting van het Departement van Buitenlandse Zaken geraamde gelden voor ontwikkelingshulp.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1970.

Artikel

10

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden".

Onze Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden, UDINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.