Keuringseisen voor autogordels in motorvoertuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de Wegenverkeerswet en op het Wegenverkeersreglement;
Gezien de ingekomen ambtsberichten,

Besluit:

A

Voor autogordels voor motorvoertuigen worden de navolgende keuringseisen gesteld:

Par.

1

Typen autogordels

Autogordels moeten zijn uitgevoerd als heupgordel, driepuntsgordel, diagonale gordel of vierpuntsgordel, waarbij wordt verstaan onder:

heupgordel:

een gordel, bestemd ter fixatie van de heup met twee bevestigingspunten in de vloer van het motorvoertuig;

driepuntsgordel:

een gordel, bestemd voor fixatie van heup en borst, met twee bevestigingspunten in de vloer en één in de zijkant van het motorvoertuig, of drie bevestigingspunten in de vloer van het motorvoertuig.

diagonale gordel:

een gordel, bestemd voor fixatie van de borst, met één bevestigingspunt in de vloer en één in de zijkant van het motorvoertuig;

vierpuntsgordel:

een gordel, bestemd voor fixatie van heup en borst, met alle bevestigingspunten in de vloer van het motorvoertuig.

Autogordels mogen zijn uitgevoerd met en zonder bandspoelen.

Par.

2

Eisen

Autogordels moeten zo zijn samengesteld, dat een goede werking verzekerd is en blijft; zij mogen ten aanzien van de constructie of de uitvoering geen gebreken vertonen. Aan deze eisen wordt in elk geval geacht te zijn voldaan, indien de autogordels beantwoorden aan de hierna genoemde normen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut.

Voor autogordels zowel zonder als met bandspoelen is ten aanzien van de algemene eisen te stellen aan de gehele gordel of aan onderdelen daarvan, te weten de sluiting,, de stelinrichting en het band, ten aanzien van de weerstand tegen corrosie, de breedte, de rek en breekkracht van het band, de ontkoppelingskracht van de sluiting, de breekkracht van de gehele gordel, de microslip onder wisselende belasting, alsmede ten aanzien van de eisen met betrekking tot de botsproeven, het gestelde in de norm NEN 3389 van januari 1969, hoofd stuk 3 ‘Keuringseisen’, van toepassing. Voor autogordels met bandspoelen is tevens het gestelde in de norm NEN 3554 van maart 1970 van toepassing, voor zover betrekking hebbende op het desbetreffende type spoel, te weten ten aanzien van de opbergspoel: de afrolkracht en de bestendigheid tegen roest en vervuiling, ten aanzien van de spoel met handbediening en de spoel met automatische vergrendeling, de uittreklengte, de afrolkracht en de bestendigheid tegen roest en vervuiling, en ten aanzien van de spoel met noodvergrendeling de vergrendeling, de afrolkracht en de bestendigheid tegen roest en vervuiling.

Tevens is voor gordels met bandspoelen ten aanzien van de corrosiebestendigheid het gestelde in hoofdstuk 6 van de norm NEN 3554 van toepassing.

Par.

3

Keuring

De controle, of aan de onder 2 opgenomen eisen wordt voldaan, zal geschieden volgens de keuringsmethoden die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Keuringsmethoden’ van de norm NEN 3389 van januari 1969 en ten aanzien van autogordels die zijn uitgerust met bandspoelen, tevens volgens de keuringsmethoden die zijn opgenomen in hoofdstuk 7 ‘Keuringsmethoden’ van de norm NEN 3554 van maart 1970.

B

Door de Minister van Verkeer en Waterstaat zullen worden goedgekeurd autogordels, ten aanzien waarvan wordt overgelegd een verklaring van een door de Minister aangewezen keuringsinstantie, inhoudende dat het type aan de onder A gestelde eisen voldoet. De procedure omtrent de uitvoering van de keuringen zal nader worden geregeld bij de door de Minister vast te stellen administratieve bepalingen.

C

Autogordels, behorende tot een goedgekeurd type, moeten zijn voorzien van een goedkeuringsmerk, bestaande uit de letters NL in een cirkel met een toelatingsnummer.

D

Indien zich omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot twijfel, of in de handel gebrachte autogordels van een reeds goedgekeurd type voldoen aan de vastgestelde eisen, zal worden gehandeld volgens de regelen van de onder B bedoelde administratieve bepalingen.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, J. A.Bakker